Ενημέρωση των παραγωγών – αμπελοκαλλιεργητών, για τη συγκομιδή και την απόσταξη

9 Min Read

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών-αμπελουργών ότι η εφαρμογή του καθεστώτος της καταγραφής αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης (μικρότερη του στρέμματος) συνεχίζεται να πραγματοποιείται σύμφωνα με το υπ αριθμ. 394/38848/07-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ και τις από 22/05/2023 διευκρινίσεις. 

Συγκεκριμένα όσοι αμπελουργοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο (ΑΜ) και διαθέτουν αμπέλι με έκταση μικρότερη του στρέμματος θα πρέπει να υποβάλλουν δια ζώσης ή ηλεκτρονικά (στο e-mail [email protected])

- Advertisement -

1. Αίτηση απλή συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και με κείμενο αίτησης «Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στο Αμπελουργικό Μητρώο για το αμπελοτεμάχιο μου με έκταση ….. τ.μ.» (μικρότερη στου στρέμματος) 

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του δικαιούχου 4. Φωτοτυπία συμβολαιογραφικής πράξης που αποδεικνύει την ιδιοκτησία του αμπελοτεμαχίου ή ενοικιαστήριο με διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερης των επτά (7) ετών  

5. Πίνακα τυπωμένο (όταν υποβάλλετε σε έντυπη μορφή ή σε αρχείο excel στην ηλεκτρονική αίτηση) με τις ακριβείς συντεταγμένες του αμπελοτεμαχίου και όχι  όλης της ιδιοκτησίας (Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου σε σύστημα ΕΓΣΑ 87). 

Σχετικά με τη διαδικασία απόσταξης τσίπουρου, διευκρινίζεται ότι το 2022 κατ’ εξαίρεση οι Δήμοι εξέδωσαν βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στο τελωνείο. Ως εκ τούτου, από το 2023 δεν θα μπορούν να αποστάξουν τσίπουρο όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής

Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους παραγωγούς στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ μετά το πέρας του τρύγου. Θα ακολουθήσει αναλυτικό Δελτίο Τύπου μόνο για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγκομιδής, με λεπτομέρειες υποβολής, οπότε μην τις υποβάλλεται, γιατί θα πρέπει να αποοριστικοποιηθούν αν δεν σωστά συμπληρωμένες, ώστε να επαναυποβληθούν. 

Τέλος παρακαλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές για την εφαρμογή των ανωτέρω. Προτού όμως υποβάλλουν αίτηση πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι το αμπελοτεμάχιό τους δεν είναι εγγεγραμμένο στο Αμπελουργικό Μητρώο. Συνεπώς θα πρέπει για οικονομία χρόνου και πόρων να ανατρέχουν στους δήμους τους όπου υπάρχει αντίγραφο του Αμπελουργικού Μητρώου του 2003 (της εταιρείας ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.) και να ελέγχουν αν είναι εγγεγραμμένοι. Διαπιστώνεται ότι άδικα προσέρχονται στην υπηρεσία μας πολλοί αμπελουργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο. 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών ότι σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/273 και τον εκτελεστικό 2018/274 και το υπ΄αριθμ. 3029/310336/10-10- 2023 (δικό μας 165501/11-10-2023) έγγραφο του ΥΠΑΑΤ για τις «Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 και για κάθε επόμενη περίοδο», τα υπ΄αριθμ. 4098/14-09-2023 και 4721/16-10-2023 έγγραφα του Τελωνείου Καστοριάς και το υπ΄αριθμ. 2427/11-10- 2023 έγγραφο του Τελωνείου Πτολεμαϊδας, όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρύγου να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής. Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δηλώσεις Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr) έως την 15η Δεκεμβρίου 2023.  

Καταργείται η δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης του οικείου Δήμου. Όσον αφορά τη δίμηνη περίοδο απόσταξης στεμφύλων διημέρων μικρών αποσταγματοποιών εγκρίθηκαν οι παρακάτω ημερομηνίες: 

1. Για το Δήμο Σερβίων και για το Δήμο Βελβεντού από 23/10/2023-22/12/2023 2. Για το Δήμο Κοζάνης από 25/10/2023-24/12/2023 

3. Για το Δήμο Εορδαίας από 30/10/2023-29/12/2023 

4. Για το Δήμο Βοϊου από 03/11/2023-03/01/2024 

Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα, εθνική και ενωσιακή, νομοθεσία η δήλωση συγκομιδής αφορά την πραγματική ποσότητα που συγκομίσθηκε και τον ακριβή προορισμό της παραγόμενης ποσότητας με παραστατικά-δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, η οποία συμπληρώνεται με ατομική ευθύνη του υπόχρεου αμπελουργού οινοποιήσιμων ποικιλιών και σε περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης των πραγματικών στοιχείων, προβλέπονται κυρώσεις.  

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν στην αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 ισχύουν τα εξής: 

Α) Οι αμπελουργοί μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση. Στην περίπτωση αυτή και μόνο συμπληρώνεται στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» η ένδειξη «ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ». 

Β) Όλοι οι υπόλοιποι αμπελουργοί που επιθυμούν να παράξουν οίνο, για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, θα πρέπει να είναι οινοποιοί, να υποβάλλουν επιπλέον δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώνεται η ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ». 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης Σελ. 1/2 

Γ) Στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», συμπληρώνουν την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» και στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ» πληκτρολογούν την ένδειξη «ΟΙΝΟΣ» μόνο οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός (1)  στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών. Όταν οδηγούν την ποσότητά του για απόσταξη στο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», συμπληρώνουν την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» και στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ» πληκτρολογούν την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ» 

Δ) Οι αμπελουργοί συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος δύνανται να οδηγήσουν ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη,  συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ».  

Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής για όλα τα αγροτεμάχια, ακόμη και αν είχαν μηδενική παραγωγή. Η μηδενική δήλωση παραγωγής δικαιολογείται όταν υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων και στις περιπτώσεις νέων αμπελώνων που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλεχθεί το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι κλπ., επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα διασταυρωθούν από αρχεία, όπως τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ). 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 παρ. 5 της απόφασης 2454/235853/20-9- 2019(ΦΕΚ 3645/Β/1-10-2019) και την τροποποίηση αυτής, στις περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο ή υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης συγκομιδής κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων άρθρο 2 παρ. 2 του καν. 1306/2013) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου. Στις περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης συγκομιδής καθώς και της υποβολής της με καθυστέρηση μεγαλύτερης των 15 εργάσιμων ημερών, εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα ισχύουν και οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 15 της παραπάνω απόφασης. 

Όσοι αμπελουργοί έχουν αμπελουργική άδεια (αμπελουργικό μητρώο),  άσχετα αν το αμπέλι είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από 1 στρέμμα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής, ενώ δεν θα χορηγεί πλέον βεβαίωση ο οικείος Δήμος για την απόσταξη, γιατί για τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως “εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση“: αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος, και της οποίας η εκρίζωση έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση

Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μόνο μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω δήλωσης είναι δυνατή η εκτύπωση αυτής. Με εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη δήλωση συγκομιδής θα απευθύνεστε απευθείας στα αρμόδια τελωνεία. 

Παρακαλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές για την εφαρμογή των ανωτέρω. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2461351166 κ. Μπατιάνη Ευθύμιο.  

Μοιραστείτε την είδηση