Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης το έργο «Τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Πτολεμαϊδας με θερμική ενέργεια από τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας»

4 Min Read
Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το έργο «Τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Πτολεμαϊδας με θερμική ενέργεια από τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας» με προϋπολογισμό 20.071.028 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή συστήματος αγωγών διασύνδεσης των εγκαταστάσεων της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την «Πτολεμαΐδα V» και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, απαραίτητων υποδομών και του εξοπλισμού που απαιτείται για παροχή θερμικής ενέργειας 140 MWth
Σε σχετική ανακοίνωση του ΣΔΑΜ αναφέρεται:

Πρώτη προτεραιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) ήταν η βιωσιμότητα των Τηλεθερμάνσεων (Τ/Θ) Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου. Το πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπιστεί αν και παρουσιάστηκε ήδη από το 2010, όταν, για καθαρά συστημικούς λόγους, άρχισε να μειώνεται η εκμετάλλευση του λιγνίτη και να επηρεάζονται οι συνθήκες λειτουργίας και φόρτισης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε οι οποίες παρέχουν στις Τ/Θ την αναγκαία θερμική ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από οργανωμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών με τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΔΑΜ, υπογράφηκε, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2020 Μνημόνιο για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης με κεντρική ιδέα την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τη βελτιστοποίηση του μίγματος καυσίμων και των μέσων παραγωγής θερμικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου και την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών.

Το σχέδιο που εκπονήθηκε προβλέπει τη διασύνδεση, μέσω αγωγών μεταφοράς θερμικής ενέργειας, όλων των σημείων παραγωγής με όλα τα σημεία κατανάλωσης και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου επιχειρηματικού σχήματος με σύμπραξη των δημοτικών επιχειρήσεων των τριών πόλεων. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται ένας θερμικός κόμβος ο οποίος θα απαρτίζεται από τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V και μια νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και από ηλεκτρικούς λέβητες και λέβητες φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 6 Οκτωβρίου 2021, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (βλ. συνημμένη απόφαση) το έργο «Τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Πτολεμαϊδας με θερμική ενέργεια από τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας». Το έργο έχει προϋπολογισμό 20.071.028 ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος αγωγών διασύνδεσης των εγκαταστάσεων της Τ/Θ Πτολεμαΐδας, με την νέα ατμοηλεκτρική λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V», την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και των απαραίτητων κτιριακών και υποστηρικτικών υποδομών, τόσο στον χώρο των εγκαταστάσεων Τ/Θ Πτολεμαΐδας, όσο και στον χώρο της νέας Μονάδας και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για παροχή θερμικής ενέργειας 140 MWth.

Προγενέστερα, στις 26 Ιουλίου 2021, η ΔΕΗ Α.Ε. προκήρυξε διαγωνισμό για τη «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/ turn-key project) Μονάδας ΣΗΘΥΑ με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς». Το έργο έχει προϋπολογισμό 99,2 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμού μείωσης και ρύθμισης πίεσης του φυσικού αερίου, την εγκατάσταση του συστήματος ΣΗΘΥΑ, έξοδο για σύνδεση στο δίκτυο 33kV, καθώς και την συντήρησης των ΜΕΚ της μονάδας για 40.800 ώρες λειτουργίας ή 8 έτη με δυνατότητα προαίρεσης για χρονική επέκταση του συμβολαίου συντήρησης για άλλες 35.700 ώρες ή 7 έτη. Οι διαδικασίες ανάθεσης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Οκτωβρίου.

 Όσον αφορά στην εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών, η ΔΕΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε ήδη την προμήθεια και την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτρικών λεβήτων 100 MWth προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ στον ΑΗΣ Καρδιάς. Η μονάδα θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία την επόμενη εβδομάδα.

Μοιραστείτε την είδηση