Ένταξη έργων προώθησης ανέργων στην Απασχόληση π/υ 770.419 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 τέσσερα έργα για την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική 340 ανέργων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 770.419 €.
Τα έργα αποτελούν δράση προετοιμασίας των ανέργων προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και στη συνέχεια να προωθηθούν στην απασχόληση (αυτό-απασχόληση ή σε πρόσληψη σε επιχειρήσεις), σε ειδικότητες στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι της Πράξης είναι:
• ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών, με στόχο την αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους Τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης ανέργων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων των ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς,
• η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, με στόχο τη συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στον τομέα παραγωγής και εμπορίας γούνας ανέργων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων των ΠΕ Καστοριάς και Κοζάνης,
• το Επιμελητήριο Καστοριάς, με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων ανέργων στους τομείς μεταποιητικής δραστηριότητας και εξωστρέφειας γουνοποιίας ανέργων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της ΠΕ Καστοριάς,
• το Επιμελητήριο Κοζάνης, με στόχο την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική για την ενδυνάμωση δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα αγροδιατροφής στην ΠΕ Κοζάνης.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι άνεργοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Οι δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Μοιραστείτε την είδηση