Ένταξη πέντε νέων έργων βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

4 Min Read

Την ένταξη πέντε (5) Πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 9, «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, υπέγραψε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα.

- Advertisement -

Συνολικά υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν πέντε (5) προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.000.000,00€.

Οι Πράξεις που εντάχθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Α) «Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου».

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην βελτίωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα στο χώρο διοργάνωσης της λαϊκής αγοράς, καθώς και στην προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων για πέντε (5) σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου.

Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 255.000,00 €.

Β) «Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς».

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στην αναμόρφωση των WC AMEA, στην αναμόρφωση των προσβάσεων εισόδων των κλινικών, στην διαμόρφωση και σήμανση των χώρων στάθμευσης, καθώς και στην εγκατάσταση σήμανσης και κυκλοφορίας εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 203.500,00 €.

Γ) «Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Δήμου Καστοριάς».

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού (ηχητικής σήμανσης φωτεινών σηματοδοτών και επιδαπέδιων σταθμών φόρτισης) για την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ .

Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 54.612,00 €.

Δ) «Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα Κτίρια του Δήμου Βοίου».

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια δώδεκα (12) κατάλληλων ανυψωτικών μηχανημάτων (αναβατορίων) για την βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δημοτικά Κτίρια και σε δημόσια εκπαιδευτήρια του Δήμου καθώς και στην προμήθεια δέκα (10) αναπηρικών αμαξιδίων.

Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 177.410,00 €.

Ε) «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πλοήγησης ατόμων οπτικής αναπηρία και προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης».

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ραδιοσήμανσης χώρων στα Κτίρια του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου.

Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 283.960,00 €.

Οι προαναφερθείσες Πράξεις εντάχθηκαν στην δεύτερη Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας στον άξονα Προτεραιότητας 9, «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» , με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ».

Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για την ένταξη πράξεων στην παρούσα πρόσκληση ανέρχονταν στα 2.000.000,00€, προσαυξημένη με σχετική απόφαση τροποποίησής του Περιφερειάρχη κατά 1.000.000,00€. σε σχέση με τον αρχικό της προϋπολογισμό.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι να καταστεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η πιο φιλική Περιφέρεια της χώρας για ΑΜΕΑ.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση