Επιπλέον 11 εκ. ευρώ στην αγορά της Δυτικής Μακεδονίας, για τη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων, ρίχνει η Περιφερειακή Αρχή

5 Min Read

     Με την έκδοση δύο ακόμα προσκλήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων στη Δυτική Μακεδονία, συνεχίζει τον αγώνα της η Περιφερειακή Αρχή για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και να καταστεί η Δυτική Μακεδονία η πιο πράσινη Περιφέρεια στην Ελλάδα και από τις πιο πράσινες στην Ευρώπη, αλλά και

Εκτός των όσων έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα, επιπλέον 11 εκ. ευρώ θα διατεθούν για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων σε όλη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας.

- Advertisement -

Η μια πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, με δικαιούχους την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους Ο.Τ.Α  Ά Βαθμού, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις καθώς και λοιπούς φορείς.

Η δεύτερη πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων εντός της περιοχής παρέμβασης της Ο.Χ.Ε. των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, με δικαιούχους τους Δήμους που ανήκουν στη ζώνη αυτή.

Με τις προσκλήσεις αυτές που εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ο μέχρι σήμερα αριθμός τους (προσκλήσεων) ανέρχεται στις 11, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα 14 εκ. ευρώ που έχει συνεισφέρει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ, τότε συνολικά αθροίζονται 54  εκ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί και διατεθεί μέχρι σήμερα για αντίστοιχες δράσεις.

Το ποσό αυτό καθιστά τη Δυτική Μακεδονία από τις πρωτοπόρες σε πανελλαδικό επίπεδο στον αγώνα για το πρασίνισμα της οικονομίας και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Στόχοι των προσκλήσεων αυτών αποτελούν η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, η ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και η παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2. Αυτά δύναται να επιτευχθούν μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης Α.Π.Ε. στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά, ενδεικτικά, σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση),  σε αντικατάσταση κουφωμάτων, σε αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ. Επιπλέον επιδιώκεται οι παρεμβάσεις να ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.

Οι προτάσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://logon.ops.gr, έως 31/3/2021 και ώρα 14:00, ενώ οι αντίστοιχες προτάσεις των δικαιούχων των περιοχών Ο.Χ.Ε. των Λιμνών, στην ίδια διεύθυνση έως 2/4/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσκλήσεις, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr

Μοιραστείτε την είδηση