«Επιστήμες της αγωγής: η διδασκαλία της νέας Ελληνικής γλώσσας» το νέο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Μέχρι τι 20 Νοεμβρίου οι αιτήσεις ηλεκτρονικά

3 Min Read

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας τριών εξαμήνων, προκήρυξαν το Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το διατμηματικό πρόγραμμα έχει τίτλο «επιστήμες της αγωγής: η διδασκαλία της νέας Ελληνικής γλώσσας» και σε αυτό γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι κυρίως παιδαγωγικών τμημάτων, Ελληνικής φιλολογίας και ξένων φιλολογιών, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων τμημάτων ή κατευθύνσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι κύκλοι μαθημάτων είναι θεωρία και εργαστήρια, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Οι σπουδαστές που θα επιλεγούν θα είναι συνολικά 50 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα που θα τους απονεμηθεί θα έχει τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language).

- Advertisement -

Τα μαθήματα που θα διδαχθούν είναι:

Στο Α’ Εξάμηνο:

Η νέα ελληνική γλώσσα, γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών της νέας ελληνικής, ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: δεδομένα από έρευνες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής, μάθημα εμβάθυνσης.

Στο Β΄ Εξάμηνο:

Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος, γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση και δυο μαθήματα εμβάθυνσης και

Στο Γ΄ Εξάμηνο θα εκπονηθεί η μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασία.

Τα μαθήματα εμβάθυνσης είναι:  Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής

Επικοινωνίας, διδασκαλία της γλώσσας και νέα ψηφιακά περιβάλλοντα, κοινωνιογλωσσολογίες διαστάσεις της νέας ελληνικής, ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη, διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, διγλωσσία και διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, η γλώσσα στα κείμενα, γλώσσα και ύφος, διδασκαλία της δομής και του λεξιλογίου, διδασκαλία της γλώσσας και παιδαγωγικό υλικό, κειμενικοί τύποι και κειμενικά είδη.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο και λόγω κορωνοϊού όλα τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.400 ευρώ (800 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου). Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://diaviou.nured.uowm.gr/tmgl/form.php μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νηπιαγωγών (http://www.nured.uowm.gr) ή στο τηλέφωνο 2385055100 με αρμόδια την Ελένη Φωτιάδου [email protected] από τις 10:00 έως τις 14:00. Καθημερινά.

Μοιραστείτε την είδηση