Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για Ακρινή: Ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να καταστρατηγεί την υποχρέωση συμμορφώσεως προς τις δικαστικές αποφάσεις

3 Min Read

Στις σελίδες 25-30 της Έκθεσης Επί του Νομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944-Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρεται στους προβληματισμούς που προκύπτουν στα όσα αναφέρονται στο νέο νόμο που καταργεί τη μετεγκατάσταση της Ακρινής.

Οι προβληματισμοί που προβάλλει η εν λόγω έκθεση

- Advertisement -

«Εξ άλλου, δεδομένου, αφενός μεν, ότι η ΣτΕ 2346/2022 διαπίστωσε την επί μακρό χρονικό διάστημα αδράνεια της Διοίκησης να εκδώσει τις αναγκαίες πράξεις για την κίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του εν θέματι οικισμού, αφετέρου δε ότι οι ισχυρισμοί του Δημοσίου κρίθηκαν είτε απορριπτέοι είτε αλυσιτελώς προβαλλόμενοι, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προκληθεί προβληματισμός, ως προς το αν διαμορφώθηκε πεποίθηση των διοικουμένων σχετικά με την κήρυξη και συντέλεση ή μη των εν θέματι απαλλοτριώσεων, υπό την έννοια της προστατευόμενης (δικαιολογημένης) εμπιστοσύνης» αναφέρει η Έκθεση.

Ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνει «περαιτέρω προβληματισμός θα μπορούσε να προκληθεί ως προς το αν η εν λόγω καθυστέρηση ήταν δικαιολογημένη ή υπερέβη τον εύλογο χρόνο, λαμβανομένων υπ’ όψη των ιδιαιτέρων συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, ήτοι, μεταξύ άλλων, στάθμιση περισσότερων εννόμων αγαθών, με κριτήριο την προσφορότητα, αναγκαιότητα και αναλογικότητα της λήψης των προτεινόμενων μέτρων, χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του παρόντος άρθρου, το φερόμενο προς συζήτηση και ψήφιση ρυθμιστικό πλαίσιο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον εξίσου αποτελεσματικά με το μέχρι σήμερα ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

«Ως εκ τούτου, ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί, εφόσον τα αρμόδια δικαστικά όργανα έχουν ήδη υποδείξει στην Διοίκηση τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να καθιστά, με ειδικές διατάξεις, ανενεργή την εκκρεμή διαδικασία συμμορφώσεως, καταστρατηγώντας την υποχρέωση συμμορφώσεως προς τις δικαστικές αποφάσεις, η οποία αποτελεί ειδικότερη πτυχή του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης» (ΣτΕ Ολ 1125-1128/2016)» καταλήγει η έκθεση που αφορά στο συγκεκριμένο άρθρο (162).

Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση