Επιστολή ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας στον Υπουργό Ενέργειας: «Πρόσβαση της Ελλάδας στην δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής»

4 Min Read

Επιστολή απεστάλη στον Υπουργό Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη από  το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Πρόσβαση της Ελλάδας στην δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής». Αναλυτικά η επιστολή δίνεται παρακάτω:

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ

- Advertisement -

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έχει διαμορφώσει ένα πλέγμα κανονιστικών διατάξεων, τμήμα του οποίου στοχεύει στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, στηρίζοντας τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αναβάθμιση του ενεργειακού κλάδου, λαμβάνοντας όμως αντίστοιχα και μέτρα για την προστασία της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της. Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ που αφορά τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής ανέλαβε το πλήρες κόστος αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το έτος 2013, χωρίς δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν δικαιώματα που απολάμβανε έως τότε. Η Ελλάδα τηρώντας τις εθνικές και Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της, εφάρμοσε την σχετική διάταξη και η ηλεκτροπαραγωγή της επιβαρύνθηκε με το αντίστοιχο κόστος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Οδηγία προέβλεπε την δυνατότητα παρέκκλισης, με χορήγηση ενός ποσοστού δωρεάν δικαιωμάτων στην ηλεκτροπαραγωγή με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της, θέτοντας μεταξύ άλλων και οικονομικά κριτήρια (Το ΑΕΠ του αιτούμενου Κράτους Μέλους θα έπρεπε να μην υπερβαίνει το 50 % του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της Κοινότητας σε τιμές αγοράς κατά το 2006, ενώ το 30 % της ηλεκτρικής ενεργείας παράγεται από ενιαίο ορυκτό καύσιμο).

Σε συνέχεια της ανάπτυξης του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε το 2014 τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να συνεχίσουν την παροχή δωρεάν δικαιωμάτων στον ενεργειακό τομέα έως το 2030, προδιαγράφοντας τους όρους για το ύψος και τον τρόπο διάθεσης αυτών μετά το 2020, έτσι ώστε να επιτευχθεί εκσυγχρονισμός του ενεργειακού τομέα και να αποφευχθούν στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή έχει συμπεριλάβει στα κριτήρια εφαρμογής της και τη δυνατότητα των Κρατών Μελών να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις που καλούνται να επωμισθούν.

Η Ελλάδα, βιώνοντας συνθήκες οικονομικής ύφεσης δεν έχει πρόσβαση στο σχεδιασμό αυτό, καθώς το 2013, που αποτελεί το έτος βάσης, κατείχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξης του 62%. Το γεγονός ότι το έτος 2014, η Ελλάδα παρουσίασε κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξης του 59,7% εγείρει εκ νέου την απαίτηση για την υπαγωγή της στα Κράτη Μέλη με πρόσβαση σε δωρεάν δικαιώματα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

Η πρόσβαση της Ελλάδας σε δωρεάν δικαιώματα ηλεκτροπαραγωγής, θα μειώσει το κόστος παραγωγής, το οποίο σήμερα μετακυλείεται στην αγορά ενέργειας, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονομική ανάκαμψη. Επίσης, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της  εγχώριας παραγωγής ηλεκτρισμού, σε σχέση με εισαγωγές που πραγματοποιούνται από χώρες που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς εκπομπών.

Για τους παραπάνω λόγους το ΤΕΕ/ τΔΜ στηρίζει την προσπάθεια τόσο των θεσμικών φορέων όσο και των εκπροσώπων μας στο Ελληνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την πρόσβαση της Ελλάδας στην δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης

 

Μοιραστείτε την είδηση