Έρευνα κλαδικής μελέτης για την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2 Min Read

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διερεύνηση της κλαδικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της δυνατότητας πρωτογενούς παραγωγής στον κλάδο της μεταποίησης μέσα από την παραγωγή πρώτων υλών που εισάγονται μέχρι σήμερα από τοπικές επιχειρήσεις», μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλούνται οι επιχειρηματίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να συμμετέχουν στην έρευνα που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό:

  • Την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχειρηματικότητας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών.
  • Την ανάδειξη τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητος οι οποίοι εμφανίζουν δυναμισμό και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
  • Την αποτύπωση – ανάλυση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν και εισάγουν οι τοπικές επιχειρήσεις.
  • Την διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής των συγκεκριμένων πρώτων υλών ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή μείωση εισαγωγής τους.

Βάσει των ανωτέρω, θα αναδειχθούν οι τομείς και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητος, οι οποίοι εμφανίζουν δυναμισμό και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και θα γίνουν προτάσεις για πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν και για μέτρα που θα πρέπει να ενσωματωθούν στα περιφερειακά κυρίως προγράμματα δράσης, με σκοπό την τόνωση της απασχόλησης.

Για την εκπόνηση της έρευνας έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, η διάρκεια συμπλήρωσης του οποίου δε ξεπερνάει τα 5 λεπτά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/J7453N

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων επιχειρήσεων στην έρευνα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη σωστή εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή στους παρακάτω συνδέσμους:   http://dasta.uowm.gr/innovation/ και www.materlab.eu

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η βοήθεια των οποίων κρίνεται απαραίτητη.

Μοιραστείτε την είδηση