Έργα 1,7εκ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

2 Min Read

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , σε μια ιδιαίτερα δυσμενή περίοδο όσον αφορά την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Εθνικού Σκέλους, λόγω της έναρξης και υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, κατάφερε με την καθοριστική συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την έγκριση τριών πολύ σημαντικών έργων και την ένταξη αυτών σε άμεση υλοποίηση με πιστώσεις για το τρέχον και το επόμενο έτος συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκ. €.

Πρόκειται για έργα απαραίτητα τόσο για τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες όσο και για την υλοποίηση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης σε νέες υποδομές και βελτιώσεις των υφιστάμενων.

- Advertisement -
  • Το έργο των συντηρήσεων αφορά υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υλοποίηση έως τέλος του 2022.
  • Το έργο των προπαρασκευαστικών μελετών αφορά την Εκπόνηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε έκταση του Πανεπιστημίου στην Φλώρινα και στην Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη για το έργο «Δημιουργία-Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Εκπαιδευτηρίων στη ΖΕΠ Κοζάνης» και περίοδο υλοποίησης 2021-2022.
  • Το έργο των τακτοποιήσεων πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά σειρά ενεργειών όπως, εκκρεμότητες ιδιοκτησιακού, τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων, έκδοση πιστοποιητικών Η/Μ εξοπλισμού και πυροπροστασίας, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, για το σύνολο των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία και περίοδο υλοποίησης 2021-2022.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει απρόσκοπτα να υλοποιεί το αναπτυξιακό του όραμα αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού Ιδρύματος.

Μοιραστείτε την είδηση