Εργασία την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου

4 Min Read


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4177/2013, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ορισμένες Κυριακές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα  στις 24 Δεκεμβρίου 2017 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την  ανωτέρω Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, θα έχουν πρόσθετη αμοιβή 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, κατά την Κυριακή περισσότερες από πέντε ώρες (5) δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή της απασχολήσεως και όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο απομακρυσμένο χρονικό σημείο την οποία την ορίζει ο εργοδότης.

- Advertisement -

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν λιγότερες από πέντε ώρες (5), δεν θεμελιώνουν δικαίωμα ισόχρονης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσις, ωστόσο δύναται να την αξιώσουν. Οι εργαζόμενοι αυτοί που θα απασχοληθούν την Κυριακή, που εμπίπτει μεταξύ της 18 και της 24 Δεκεμβρίου δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης σε εργάσιμη ημέρα μέσα στον μήνα Ιανουάριο.
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν πάνω από πέντε (5) ώρες την Κυριακή 24/12/2017, δικαιούνται προσαύξηση 75% για τις ώρες που θα απασχοληθούν και αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί την Κυριακή της απασχολήσεως.
Σε περίπτωση που δεν τύχουν αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως δικαιούνται να λάβουν και το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, το οποίο δεν αποτελεί αμοιβή για την απασχόληση την Κυριακή, αλλά αποζημίωση για την στέρηση της αναπληρωματικής αναπαύσεως.
Επιχειρήσεις που απασχολούν ένα μόνο μισθωτό ορισμένης ειδικότητας δύναται να χορηγούν την αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, με άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, ανά περίοδο τεσσάρων μηνών, σε συνεχές ημέρες ίσες προς τον αριθμό των Κυριακών που ο μισθωτός απασχολήθηκε.
Η ημέρα της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης καθορίζεται από τον εργοδότη με την υποχρέωση όπως, στο έντυπο Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ το οποίο υποβάλλεται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
Η Κυριακή δεν περιλαμβάνεται στην εβδομαδιαία εργασία, οπότε οι ώρες απασχόλησης κατά την Κυριακή δεν προστίθενται στις ώρες των ημερών της εβδομάδας για να υπολογιστεί εάν υπάρχει υπερεργασία ή υπερωρία Συνεπώς οι ώρες απασχόλησης την Κυριακή μέχρι του ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας δεν θεωρούνται υπερωριακή απασχόληση, οπότε δεν γράφονται στο βιβλίο υπερωριών.

Τέλος η απαίτηση του μισθωτού για αμοιβή σε Κυριακές και εξαιρέσιμες εορτές καθώς και για την προσαύξηση 75% αυτής, όταν αυτή είναι νόμιμη παραγράφεται σε 5 χρόνια και όταν η απασχόληση αυτή είναι παράνομη (χωρίς δηλαδή τις νόμιμες διατυπώσεις) παραγράφεται σε 20 χρόνια, μετρούμενα μετά από την λήξη του έτους που γεννήθηκε η απαίτηση.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση