Αιτήσεις επιλογής από 02 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 στη γραμματεία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΔΙΕΚ) του ΓΝ Kοζάνης «Mαμάστειο»

2 Min Read

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου “Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο”, (σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄) και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2742 Β΄) και την 2-9-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας www. moh gov.gr),

 

- Advertisement -

ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους καταρτιζόμενους σε τμήματα χειμερινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2016-17 στις Ειδικότητες 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματιολογίας.

 

Να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής από 02 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 στη γραμματεία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΔΙΕΚ) του ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» που βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο Μαματσίου 6 Κοζάνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352813 και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www. mamatsio.gr

 

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ, εγγραφής και μοριοδότησης

  1. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία, το ΑΜΚΑ, και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, συμπληρώνεται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ)

 

  1. Πρωτότυποςτίτλοςσπουδών (απολυτήριο Λυκείου Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ ήπτυχίο ΕΠΑΣ, ΤΕΕ B΄) – (υποχρεωτικό)

 

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

Σε περίπτωση έλλειψης Πιστοποιητικό Δήμου. (υποχρεωτικό)

  1. Βεβαίωση ΙΚΑ ή ΔημόσιαςΥπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. (Μοριοδοτείται επιπλέον εφόσον υπάρχει σχετική με την ειδικότητα)

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας-μονογονεϊκής (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)

 

vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση