Έτοιμη η προκήρυξη για την πρόσληψη 1213 Δημοτικών Αστυνομικών

3 Min Read

38 θέσεις προβλέπονται για την Δυτική Μακεδονία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο και σε καθεστώς «υπό δημοσίευση» βρίσκεται από χθες το ΦΕΚ της προκήρυξης 1Κ/2024 που αφορά στην πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, συνολικά 1213 μόνιμων Δημοτικών Αστυνομικών σε δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την προκήρυξη το προσωπικό που θα προσληφθεί θα είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι πίνακες της προκήρυξης ορίζουν συνολικά 38 θέσεις Δημοτικών Αστυνομικών για δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα:

  • Στον Δήμο Γρεβενών οι θέσεις είναι συνολικά εννέα εκ των οποίων οι τέσσερις θα είναι ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα και πέντε ΔΕ.
  • Στον Δήμο Φλώρινας προβλέπονται συνολικά εννέα θέσεις εκ των οποίων η μια θα είναι ΤΕ και οι οκτώ ΔΕ.
  • Για τον Δήμο Κοζάνης προβλέπονται συνολικά δέκα θέσεις όλες ΔΕ και
  • για τον Δήμο Εορδαίας προβλέπονται και εκεί δέκα θέσεις όλες ΔΕ.

Σύμφωνα με τα όσα η προκήρυξη ορίζει τόσο για την κατηγορία ΠΕ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για την κατηγορία ΤΕ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για την κατηγορία ΔΕ απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (άρθρο 1, ν.δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Τα απαραίτητα επιπλέον προσόντα που ζητούνται είναι:

  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
  • Καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.
  • Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.
  • Εντοπιότητα – μόνιμος κάτοικος Δήμων σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Όλγα Τουφεγγοπούλου – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση