Φορολόγηση τόκων

3 Min Read


Σε παρακράτηση φόρου με φορολογικό συντελεστή 15% υπόκεινται οι πληρωμές τόκων με βάση τη φορολογική νομοθεσία. Ταυτόχρονα με την παρακράτηση, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος του εισοδήματος από τόκους είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, εφόσον αυτά δεν διατηρούν φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που διατηρούν φορολογική κατοικία και μόνιμη κατάσταση στην Ελλάδα, η παρακράτηση του φόρου επί των τόκων δεν εξαντλεί τη φορολογική τους υποχρέωση για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Αντιθέτως, τα ποσά που προκύπτουν από τους τόκους, συναθροίζονται με τα υπόλοιπα έσοδα και φορολογούνται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση το φορολογικό συντελεστή που ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή, με ποσοστό 29% κατά περίπτωση, ανάλογα με τα τηρούμενα βιβλία.

- Advertisement -

Επίσης οι τόκοι υπερημερίας υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%. Της υποχρέωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος απαλλάσσονται οι τόκοι, που καταβάλλονται στα συνδεμένα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα όσα ορίζονται στη 2η παράγραφο του άρθρου 63 του ν. 4172/2013.

Πρόκειται δηλαδή για:

-Νομικά προσωπα ή οντότητες που εισπράττουν ή κατέχουν άμεσα μετοχές ή μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μετοχικό κεφάλαιο.

Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται επίσης οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, του οποίους αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Το ίδιο ισχύει και για τους τόκους που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, καθώς τυγχάνουν ανάλογης φορολογικής αντιμετώπισης με τους τόκους από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τους τόκους που προέρχονται από καταθέσεις στο εξωτερικό και δεν εισάγονται στην Ελλάδα, δεν υφίστανται παρακράτηση φόρου, ενώ τα εισοδήματα και σε αυτή την περίπτωση φορολογούνται συνολικά, καθώς θεωρούνται προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση, εκπίπτει ο φόρος που αποδόθηκε στο εξωτερικό για το συγκεκριμένο εισόδημα, έως το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί γι’ αυτό ακριβώς το εισόδημα στην Ελλάδα.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση