Φυτοϋγειονομικός έλεγχος διακινουμένου πατατόσπορου Κοινοτικής και Ελβετικής προέλευσης

2 Min Read

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει σχετικά με την διακίνησή πατατόσπορου κοινοτικής και Ελβετικής προέλευσης.

Για την προστασία της Χώρας από την εισαγωγή και διάδοση επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας, οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήματα ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κατά την άφιξη φορτίων πατατόσπορου άλλων Κρατών Μελών ή Ελβετίας.

- Advertisement -

Ειδικότερα, οι έμποροι – διακινητές οι οποίοι διακινούν πατατόσπορο από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή από την Ελβετία, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου υποχρεούνται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την σχετική ενημέρωση των ΤΑΑ&Ε να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Ο έλεγχος εγγραφών, ταυτότητας και μακροσκοπικός, λαμβάνει χώρα στο 100% των σπορομερίδων που προέρχονται από Κράτη Μέλη.

Διενεργούνται επίσημες δειγματοληψίες τουλάχιστον στο 10% των  σπορομερίδων ανά έμπορο/διακινητή για τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου για τη διαπίστωση τήρησης της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας και ειδικότερα για όλους τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος διακινεί ή αποθηκεύει ποσότητες πατατόσπορου προέλευσης άλλων Κρατών Μελών ή Ελβετίας έχει την υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένος  στο επίσημο Μητρώο επαγγελματιών του άρθρου 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 και να τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 14 & 69 του ιδίου Κανονισμού.

Επίσης ο πατατόσπορος κατά την διακίνησή του στην επικράτεια της Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα XIII / Σημείο 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, στα τηλέφωνα 2461351368 και  2461351107.

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Π.Ε. Κοζάνης

Δούρδας Αναστάσιος

 

Μοιραστείτε την είδηση