ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Πρόταση προσθήκης τροπολογίας στο Σ/Ν του Υπ.ΑΑΤ για διασαφήνιση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης ενδιαιτήματος (καταφυγίου) μικρών ζώων (συντροφιάς)

6 Min Read

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μαυρουδή Βορίδη απέστειλε  το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει στην έκδοση άδειας ίδρυσης ενδιαιτήματος (καταφυγίου) μικρών ζώων (συντροφιάς).

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

- Advertisement -

Αξιότιμε κ Υπουργέ,

με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιοι αιτούντες άδειας ίδρυσης ενδιαιτήματος (καταφυγίου) μικρών ζώων (συντροφιάς), οι οποίοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Το πρόβλημα που περιγράφεται παρακάτω προκύπτει από το γεγονός ότι το ΠΔ 463/1978 αναφέρει ότι προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ίδρυσης ενδιαιτήματος προαπαιτείται η ύπαρξη κτιρίου.

Πιο αναλυτικά:

Βάσει της παρ. 1., του άρθρου 4 (άδειαι ιδρύσεως), του Ν. 604/1977 (ΦΕΚ Α’ 163) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων:

…. «Τα ενδιαιτήματα ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.»

και σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 4 του ιδίου Νόμου:

«Δια την ίδρυσιν των εν τη προηγουμένη παράγραφω αναφερομένων καταστημάτων, εξαιρέσει των Κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων, απαιτείται άδεια του οικείου Νομάρχου, εκδιδομένη τη εισηγήσει της αρμοδίας κτηνιατρικής υπηρεσίας και μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής, του άρθρ. 5»

Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται  στην παρ. 3 του άρθρου 5 (Επιτροπή), του ιδίου Νόμου:

«Η Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου συνοδευόμενης υπό τεχνικής μελέτης περί της κτιριακής συγκροτήσεως της υπό ίδρυσιν μονάδος και χρηματικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου καθοριζομένου δι’αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, διενεργεί εντός μηνός από της καταθέσεως της αιτήσεως αυτοψίαν επί του ακινήτου και εξετάζει αν τούτο πληροί τας ορισθησομένας δια του εν παρ. 2 του άρθρ. 3 Δ/τος προϋποθέσεις.»

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση ενδιαιτήματος περιέχονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ Α’ 96): Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων:

 «Διά την χορήγησιν της εν παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 604/1977 αδείας ιδρύσεως ενδιαιτήματος μικρών ζώων, απαιτείται ειδικόν ανεξάρτητον κτίριον, πληρούν τους κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις υγειονομικούς όρους εις απόστασιν 100 τουλάχιστον μέτρων εκ της πλησιεστέρας κατοικίας και λοιπών εγκαταστάσεων και χώρων των αναφερομένων εν παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος και το οποίον δέον να περιλαμβάνει τους κάτωθι χώρους

α) Γραφείον Διοικήσεως και διαχειρίσεως

β) Αίθουσαν προσωπικού

γ) Αποθήκη τροφών και υλικού

δ) Αίθουσαν παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων, μετά των σχετικών σκευών και ειδών εστιάσεως των ζώων ως και πλυντηρίου αυτών.

ε) Αίθουσαν απομονώσεως ασθενών ζώων

στ) Ατομική αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων ζ) Αίθουσαν διαμονής φιλοξενουμένων γαλών και λοιπών ζώων.

η) Ατομικό προαύλιο άσκησης σκύλων

θ) Εγκαταστάσεις θερμού – ψυχρού ύδατος, αφοδευτηρίου.

  1. Οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον εξήντα τετραγωνικών μέτρων και οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της ίδιας παραγράφου να έχουν επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που φιλοξενούνται, έχοντας υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης με ελάχιστες διαστάσεις μήκους δύο μέτρων, πλάτους δύο μέτρων και ύψους δύο μέτρων αντίστοιχα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  2. Τα ενδιαιτήματα μικρών ζώων δέον να είναι:

α) Επηνδρωμένα κατ’ ελάχιστον, δια του διοικητικού υπευθύνου και του αναλαμβάνοντος την υγειονομικήν επίβλεψιν και εποπτείαν του ενδιαιτήματος Κτηνιάτρου, όστις δύναται να έχει την ιδιότητα του διοικητικού υπευθύνου ως και ενός καταλλήλου σταυλίτου.

β) Εξοπλισμένα δια των απαραιτήτων οργάνων, εργαλείων και σκευών.»

Είναι προφανές ότι όλα τα ανωτέρω περιγράφουν ένα ολοκληρωμένο ενδιαίτημα και δεν είναι δυνατό να προϋπάρχουν στις περιπτώσεις που ο αιτών προσέρχεται στις Υπηρεσίες  επιθυμώντας την εκ θεμελίων ανέγερση καταφυγίου, δηλαδή διαθέτει οικόπεδο δίχως υφιστάμενο κτίσμα. Θα πρέπει να ανεγερθεί κτίσμα που να πληροί τους ανωτέρω όρους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του νομοθέτη για την έκδοση άδειας ίδρυσης.

Όμως επειδή το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία «ειδικό κτίριο», για την έκδοση της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία των Δήμων, απαιτείται  η υποβολή της άδειας ίδρυσης. Αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο τον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να έχει εξασφαλίσει την άδεια ίδρυσης προκειμένου να προβεί στην έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση του κτίσματος.

Το θέμα δεν αφορά μόνο μεμονωμένους πολίτες- επαγγελματίες του χώρου των ζώων συντροφιάς αλλά και όλους τους Δήμους οι οποίοι οφείλουν να ιδρύσουν ενδιαιτήματα (καταφύγια) αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προκειμένου να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους βάσει του Ν.4039/2012 όπως ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω, αναφορικά με την πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς” (Πρόσκληση υπ’ αριθμ.πρωτ. 42256/3-6-2019), το οποίο χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων και εκ θεμελίων κατασκευή καταφυγίου, αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί εμπόδια στις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση Σ/Ν Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις” μια διάταξη που να διασαφηνίζει τη διαδικασία.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία επί του θέματος.

Μοιραστείτε την είδηση