Γιώργος Αμανατίδης: “Προτάσεις θεσμοθέτησης κινήτρων που θα συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή

10 Min Read

Στη φάση της απολιγνιτοποίησης που είναι σε πλήρη εξέλιξη, η Δυτική Μακεδονία και ο Δήμος Μεγαλόπολης θα πρέπει να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους για υλοποίηση επενδύσεων με διαφοροποίηση και με εμπλουτισμό του περιεχομένου τους, καθώς και του είδους των παρεχόμενων κινήτρων.

Σε κάθε περίπτωση, τα κίνητρα θα πρέπει να είναι πιο βελτιωμένα από αυτά που ισχύουν για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν έγκαιρα καθόσον, οι δυνητικοί επενδυτές δεν προχωρούν στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων σε αναμονή βελτίωσής τους.

Σαν συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι, η περαιτέρω αποδυνάμωση του παραγωγικού και επενδυτικού προφίλ των περιοχών αυτών.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και της υστέρησης που επιφέρει στις υπόψη περιοχές είναι ανάγκη και προτείνω την άμεση υιοθέτηση ενδεικτικά των παρακάτω :

 1. Θέσπιση κινήτρων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4399/2016).

Προσθήκη σε ισχύον Άρθρο

Στο Άρθρο 12 – Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπεται :

«Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, παρέχονται σε:

α. εξωστρεφείς: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία
πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

β. καινοτόμες: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,

γ. ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς,

δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους: μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόμου,

ε. συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78),

στ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους,

ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης
προκήρυξης, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους,

η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,

θ.   επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα. Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως ειδική, εφόσον πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

αα. ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

ββ. παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων,

γγ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων και

δδ. περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, όπως αυτή προκύπτει κατά τα έτη των δύο πιο πρόσφατων απογραφών (2001 και 2011), και αφορά μείωση μόνιμου πληθυσμού άνω του 30%,

ι.    επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εσωτερικών μπορούν να επανακαθορίζονται οι ως άνω περιοχές ανάλογα με τις μεταναστευτικές ροές,

ια. με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή/και συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω το είδος των επιχειρήσεων της περίπτωσης στ’ του παρόντος άρθρου ή και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού».

Προτεινόμενη ρύθμιση

Τροποποίηση του Ν. 4399/16 και ειδικότερα της παραγράφου θ) του άρθρου 12 με την προσθήκη περίπτωσης εε) όπως παρακάτω:

«εε) περιοχές έντονης αποβιομηχάνισης εξαιτίας της δραστικής μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει και για τις επενδύσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 4399/16 και δεν αποπληρώθηκαν».

 1. Φορολογικά κίνητρα
 • Μόνιμο και διαρκές πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές που βρίσκονται σε «μετάβαση», για την πρόσληψη εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, με πλήρη φορολογική απαλλαγή της ενίσχυσης.

Δηλαδή ένα πρόγραμμα 5ετούς διάρκειας από τον ΟΑΕΔ για τη Δυτική Μακεδονία και το Δήμο Μεγαλόπολης για όλες τις ειδικότητες, με κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και με πλήρη φορολογική απαλλαγή της παραπάνω ενίσχυσης.

Να αποτελεί προϋπόθεση ή διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων (δηλαδή αντικατάσταση σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης).

 • Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος κατά 50% για τις επιχειρήσεις και κατά  50%  για όλα τα κλιμάκια  των φυσικών προσώπων  από αυτό που ισχύει σήμερα.
 • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.
 • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 40% από το 100% που είναι σήμερα.
 • Διπλασιασμός του συντελεστή αποσβέσεων των πάγιων για τις επενδύσεις που γίνονται στις περιοχές απολιγνιτοποίησης προσαυξημένου κατά 30%.
 • Φορολογική απαλλαγή όλων των ενισχύσεων που δίνονται μέσω ΕΣΠΑ ή ΟΑΕΔ ή και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων στις επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.
 • Κατάργηση του Πόθεν Εσχες για την εισφορά, την αύξηση του ή και την απόκτηση μετοχών και μεριδίων του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου  εταιρείας που εδρεύει και επενδύει αποκλειστικά στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.
 • Κατάργηση της Εισφοράς 0,6% του Ν 128/75 στα Τραπεζικά επιχειρηματικά δάνεια και 0,12% στα στεγαστικά δάνεια.
 • Δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού ή αφορολόγητης έκπτωσης από τα κέρδη της επιχείρησης, για το ποσό των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

(Δηλαδή ότι από τα κέρδη των επιχειρήσεων επανεπενδύεται να έχει φορολογική απαλλαγή).

 • Έκπτωση κατά 120% του μισθοδοτικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους που προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Ειδικά για τους νέους που πρωτοεισέρχονται στον επιχειρηματικό στίβο, εκτός των παραπάνω :

–     Πλήρης Φορολογική απαλλαγή για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Ουσιαστική προϋπόθεση για την ισχύ των μέτρων αποτελεί, η επιχείρηση να εδρεύει, να διατηρεί πλήρη επαγγελματική εγκατάσταση και να δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και στο Δήμο Μεγαλόπολης.

 1. Ασφαλιστικά κίνητρα
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 50%.

 

 1. Ειδικά κίνητρα για πράσινες ενεργειακές επενδύσεις στις περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης

α.   Προσθήκη των παρακάτω στις επιλέξιμες επενδύσεις και στα κίνητρα που αφορούν στις «Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων»

α.1   Επενδύσεις ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά)

α.2   Επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας

α.3   Επενδύσεις παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας

α.4   Επενδύσεις ίδρυσης και λειτουργίας νέων παραγωγικών μονάδων κατασκευής και συναρμολόγησης Φ/Β πλαισίων, ανεμογεννητριών, ηλεκτρικών συσσωρευτών, ηλεκτρικών φορτιστών, ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ηλεκτροκίνητων δικύκλων καθώς και εξαρτημάτων αυτών, μονάδων κατασκευής συσκευών και εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας (smart devices), δημιουργίας λογισμικού και hardware ευφυούς διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, επενδύσεις υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από παραγόμενη πράσινη ενέργεια (κτιριακά, υποδομές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς και πάσης φύσεως τεχνολογικών συσκευών και λύσεων που προάγουν την αειφορία και την κυκλική οικονομία.

Εναλλακτικά και με επιλογή του επενδυτή

Πλήρης φορολογική απαλλαγή για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της επένδυσης.

β.   Πλήρης φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των κερδών, των ελληνικών ιδιωτικών επενδύσεων που επανεπενδύονται, για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης με αντικείμενο την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

Το ως άνω κίνητρο θα εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση επανεπένδυσης για νέες ιδιωτικές επενδύσεις ή σχήματα ΣΔΙΤ.

Δεδομένου ότι τα παραπάνω προκύπτουν από τη σημαντικότητα της κατάστασης, η υλοποίησή τους θεωρείται αναγκαία.

Είναι δε αυτονόητο ότι, η παρούσα πρότασή μου καθ’ ουδένα τρόπο λειτουργεί δεσμευτικά για την Κυβέρνηση ως προς τη δυνατότητά της για λήψη ευνοϊκότερων μέτρων/κινήτρων.

Κοζάνη, 07/07/2020

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μοιραστείτε την είδηση