Γνήσιο υπογραφής κατ’ οίκον από τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης

2 Min Read


Από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κοζάνης υπενθυμίζεται ότι παρέχεται από την αρχή της λειτουργίας η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης του Γνησίου της Υπογραφής κατ’ οίκον, για περιπτώσεις δημοτών που αδυνατούν για διάφορους λόγους υγείας (αδυναμία κίνησης κ.α.) να μεταβούν στις αρμόδιες αρχές.
Η Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης εξυπηρετεί τους πολίτες στέλνοντας έναν δημοτικό αστυνομικό στο σπίτι , ο οποίος θα βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Τα αιτήματα υποβάλλονται είτε στο τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας 2461050839 είτε στο γραφείο της οδού Τσιμηνάκη 2.
2. Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται αυθημερόν κατά τις ώρες 14.30-17.30. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει μέχρι τις 22.00.
3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ την Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση με τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Τα γνήσια υπογραφής σε Νοσοκομείο, Κλινικές, Γηροκομεία εξυπηρετούνται άμεσα.
• Τα γνήσια της υπογραφής θα γίνονται μόνο με ένα από τα παρακάτω πρωτότυπα αποδεικτικά της ταυτότητας έγγραφα:
1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας .
2. Ελληνικό διαβατήριο.
3. Βιβλιάριο υγείας.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
• Δεν απαιτείται οποιοδήποτε αποδεικτικό της ταυτότητας ή έλεγχος των στοιχείων του εξουσιοδοτούμενου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται με αποκλειστική ευθύνη του εξουσιοδοτούντος.
ΔΕΝ είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να κατανοήσει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης (πχ. άτομα με ψυχική ή διανοητική διαταραχή / γεροντική άνοια) και δεν έχει συνταχθεί πληρεξούσιο από ορισμένο δικαστικό συμπαραστάτη από Δικαστική Αρχή.
• Όταν δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης του ενδιαφερομένου στο σχετικό έντυπο (πχ. κενό χαρτί / έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άνευ κειμένου).
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει δήλωση προδήλως παράνομη.
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει ιδιόγραφη δήλωση διανομής περιουσιακών στοιχείων (πχ. ιδιόχειρη διαθήκη / σύσταση δωρεάς κ.λ.π.).

Μοιραστείτε την είδηση