Η ΔΕΗ ζητά ορθή αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων από τα ορυχεία ως αποτέλεσμα της απολιγνιτοποίησης

5 Min Read

Τις θέσεις της υπέβαλε η ΔΕΗ στα πλαίσια της διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) σε συνάρτηση και με τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό και την απολιγνιτοποίηση.

Η επιχείρηση προτείνει μεταξύ άλλων ορθή διαχείριση των αποβλήτων από τις περιοχές των λιγνιτωρυχείων.

Ακολουθεί η τοποθέτηση της ΔΕΗ στη διαβούλευση:

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) υιοθετεί καινοτόμες πολιτικές για την προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των αποβλήτων, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Παρακαλούμε στο πλαίσιο αυτό να ληφθούν υποψία και οι προτάσεις της ΔΕΗ:

– Λόγω της παρούσας μεταλλευτικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως λόγω της προβλεπόμενης από το ΕΣΕΚ απολιγνιτοποίησης, προβλέπεται η απαλλοτρίωση και κατεδάφιση οικισμών και μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων (ατμοηλεκτρικοί σταθμοί, συνεργεία, κ.ά.) σε περιοχές λιγνιτωρυχείων. Θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα, με βάση και την αρχή της εγγύτητας, η αξιοποίηση των εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων των υλικών που προέρχονται από αυτές τις δραστηριότητες, απαλλαγμένων από επικίνδυνες ουσίες και υλικά, απόβλητα μετάλλων, πλαστικών, υαλοπινάκων, κεραμικών, ξύλων, πορσελάνης κ.λπ., στις αποθέσεις των ορυχείων για την αποκατάστασή τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εφαρμόζεται η πρώτη προτεραιότητα στην ιεράρχηση των αποβλήτων, που είναι η πρόληψη δημιουργίας τους, καθώς τα υλικά αυτά θα αποτελούν χρήσιμες πρώτες ύλες. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι, λόγω των πολύ μεγάλων ποσοτήτων υλικών που αναμένεται να προκύψουν, το κόστος για την εναλλακτική διαχείρισή τους ως ΑΕΚΚ από Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, εκτιμάται ότι θα είναι απαγορευτικό. Γενικότερα, η μείωση του επιβαλλόμενου τέλους θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την αύξηση των αποδιδόμενων αποβλήτων αυτής της κατηγορίας στα ΣΕΔ.

– Περαιτέρω επίσπευση της δημιουργίας και οργάνωσης ΧΥΤΕΑ, για την παύση της ιδιαίτερα κοστοβόρας εξαγωγής των επικίνδυνων αποβλήτων στο εξωτερικό για διάθεση. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των υποδομών, να μην υπάρχει το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο της εγκυκλίου 13141/11.03.2016 για την προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του παραγωγού. Ειδικότερη πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρξει και για τις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές όπως τα νησιά, όπου η αποκομιδή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

– Στην σελ. 15 του κειμένου του ΕΣΔΑ, από τα απόβλητα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, στον όρο «Λύματα» να προστεθεί σε παρένθεση και ο αγγλικός όρος waste waters, σε συμφωνία με το Άρθρο 10, παρ. 2, σημείο α) του Ν. 4042/2012, καθώς περιλαμβάνει και τα υδατικά (υγρά) βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία επίσης δεν περιλαμβάνονται στο ΕΣΔΑ.

– Να εξεταστεί η διεύρυνση των κατηγοριών ελαστικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για ανακύκλωση μετάλλων, τεμαχισμό, μηχανική κοκκοποίηση και ενεργειακή αξιοποίηση ή για επαναχρησιμοποίηση τμημάτων αυτών σε άλλες εφαρμογές/χρήσεις, συμπεριλαμβάνοντας τα ελαστικά ταινιόδρομων στο τέλος κύκλου ζωής τους.

– Για την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης των ΑΣΟΒ στο 100%, προτείνεται η υιοθέτηση του μέτρου της υποχρεωτικής απόδοσης του παλαιού συσσωρευτή προκειμένου να παραληφθεί ο νέος (ακολουθούμενης της μέχρι τώρα οικονομικής πολιτικής). Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη επιτυχώς στο εξωτερικό.

– Εξαίρεση των εργασιών απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων από την φορολόγηση για τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και τη δημόσια υγεία (π.χ. αποξήλωση – απομάκρυνση αμιαντούχων υλικών).

– Παροχή κινήτρων στην εφαρμογή καινοτόμων καλών πρακτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων, τηρουμένων των όρων υγείας και ασφάλειας στα στάδια της κυκλικής οικονομίας, όπως αυτά περιγράφονται στο νέο ΕΣΔΑ.

– Άμεση εφαρμογή του ΒΕΑ.3 για «Παροχή οικονομικών κινήτρων για τον περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με στόχο την ευρύτερη δυνατή εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία», σε όλες τις εμπίπτουσες εγκαταστάσεις.

– Επέκταση της Βιομηχανικής Συμβίωσης και συνέργειας συμπεριλαμβάνοντας στην προτεινόμενη ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα αποβλήτων ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που θα μπορούσαν να συμμετέχουν προσφέροντας τεχνογνωσία ως προϊόν έρευνας.

– Κατ’ αντιστοιχία του ΑΣΑ.51, προτείνεται η ενίσχυση – επιδότηση των επιχειρήσεων για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σκοπό θα έχουν: α) την ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων για την απομείωση των παραγομένων αποβλήτων εντός και εκτός των χώρων εργασίας, β) την επαγγελματική κατάρτιση ειδικών κατηγοριών εργαζομένων για την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων σε επικίνδυνα ή μη και την εφαρμογή καλών πρακτικών για την διατήρηση του όγκου των επικινδύνων στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

– Επιδότηση εκπόνησης διπλωματικών εργασιών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, επιπέδου μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, σε συνεργασία επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση ωφελειών για όλες τις πλευρές.

Μοιραστείτε την είδηση