Ημερίδα παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία της Πράξης: «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια»

3 Min Read

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» διοργανώνει Ημερίδα παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων, καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της Πράξης «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια».

Η εν λόγω Πράξη εντάσσεται στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» – Πρόγραμμα GR-03 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 10:30π.μ. στο Ξενοδοχείο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ στην Πτολεμαΐδα (3ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Φλώρινας). Λίγα λόγια για το έργο Ενημερωτικά, στο πλαίσιο του έργου τα Νοσοκομεία Κοζάνης ‘’Μαμάτσειο’’ Πτολεμαΐδας ‘’Μποδοσάκειο’’ εφαρμόζουν ένα σχέδιο παρεμβάσεων, το οποίο παράλληλα με τη συνεχή́ βελτίωση των υπηρεσιών υγειάς θα επιφέρει σημαντική́ εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπακόλουθα σημαντική́ μείωση στις δαπάνες ενέργειας των νοσοκομείων καθώς και μείωση της εκπομπής των αέριων ρύπων σε τοπικό́ επίπεδο. Επιχειρείται σύμφωνα με το σχεδιασμό́, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων, σε ζεστά́ νερά́ χρήσης, αλλά́ και για την κάλυψη σημαντικού́ μέρους των αναγκών για θέρμανση και ψύξη.

- Advertisement -

Η εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων, θα επιτρέψει στα δυο Νοσοκομεία να μη χρησιμοποιούν καθόλου πετρέλαιο για τη θέρμανση ζεστού́ νερού́ χρήσης, τη θερινή́ περίοδο, όταν δε λειτουργεί́ η τηλεθέρμανση, θα περιορίσουν σημαντικά́ τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ψύξη των Νοσοκομείων την ίδια περίοδο, ενώ́ θα μειώσουν και την ανάγκη για τηλεθέρμανση τη χειμερινή́ περίοδο.

Πρόγραμμα Ημερίδας

10.00-10.30 Προσέλευση – Εγγραφές

10.30-10.40 Εναρκτήρια Ομιλία – Καλωσόρισμα Γεώργιος Χιωτίδης, ∆ιοικητής Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο»

10.40-11.00 Χαιρετισμοί επίσημων προσκεκλημένων 1η Θεματική Ενότητα – Η πράξη «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» – Πρόγραμμα GR03

11.00-11.20 Η ιδέα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Πράξης Περικλής Κοσμολιάπτσης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικού Γ.Ν. «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο», Υπεύθυνος Υλοποίησης Πράξης

11.20-11.40Αρχιτεκτονική του Έργου Βασίλειος Καραχάλιος, ENTE IKE, Σύμβουλος της Πράξης

11.40-12.00 Ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της Πράξης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθμισης Κουκλίδης Χαράλαμπος, ENTE IKE, Σύμβουλος της Πράξης

12.00-12.20∆ιάλλειμα – Καφές 12.20-12.40 2η Θεματική Ενότητα – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιφερειακή ανάπτυξη Η στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για την ενέργεια Παναγιώτης Πλακεντάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης

12.40-13.00«Η συμβολή του ΤΕΕ/τμ. ∆υτικής Μακεδονίας στην αναβαθμισμένη χρήση ενέργειας μέσω των παρεμβάσεων του» ∆ημήτρης Μαυροματίδης, Πρόεδρος ∆Ε ΤΕΕ/τ∆Μ, ∆ιονύσης Γιαννακόπουλος, Επιμελητής ΜΕ ΤΕΕ/τ∆Μ

13.00-13.30 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

∆ιοργάνωση: Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο»

Μοιραστείτε την είδηση