Και Σάββατο και Κυριακή οι πολιτικοί γάμοι στην Κοζάνη

1 Min Read

Με απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4483/2017 , που αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Π.∆/τος 391/1982 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/18-06-1982) «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά µε την τέλεση των πολιτικών γάµων, τη χορήγηση της άδειας γάµου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών γάµων ή θρησκευτικών γάµων» ορίζονται τα εξής:
A) Τόπος τέλεσης των πολιτικών γάµων :
1)για τη ∆ηµοτική Ενότητα Κοζάνης
• την αίθουσα του Κοβενταρείου Κτιρίου -Κοβεντάρων 1-Κοζάνη)
• το κεντρικό ∆ηµαρχείο –Πλ.Νίκης
2) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Αιανής:
• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιανής
3) για τη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ηµ.Υψηλάντη:
• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου
4) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλησπόντου:
• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας
5) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελίµειας:
• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρόκου

Β) Ηµέρες τέλεσης πολιτικών γάµων την Παρασκευή ,το Σάββατο και την Κυριακή κάθε εβδοµάδας και από ώρα 11.00 – 14.00 την Παρασκευή και από 12.00 -14.00 και 18.00- 20.00 το Σαββατοκύριακο

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση