Και στην Κοζάνη Κέντρο Ενημέρωσης και Υποδοχής Δανειοληπτών

3 Min Read

Κέντρα Ενημέρωσης και Υποδοχής Δανειοληπτών ανοίγει σε 24 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Κοζάνη, το Υπουργείο Οικονομίας, με στόχο την παροχή συμβουλών οικονομικής και νομικής φύσεως για θέματα διαχείρισης οφειλών εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων. Σύμφωνα με το υπουργείο στα 30 κέντρα θα παρέχονται συμβουλές απο εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ.

“Επειδή οι ενώσεις καταναλωτών είναι πιστοποιημένες, όπως και η δική μας απο το υπουργείο Ανάπτυξης, ο νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε σε σχετικά θέματα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την εμπειρία αυτή να την αξιοποιήσει γιατί δεν ξέρουμε πως θα στελεχωθούν αυτά τα κέντρα” τονίζει η αντιπρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Κοζάνης και δικηγόρος Βασιλική Διάφα.

Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των κέντρων ενημέρωσης είναι να:

 

– Ενημερώνουν τους δανειολήπτες ως προς τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων.

 

– Παρέχουν στους δανειολήπτες συμβουλές διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες – ιδιότητες (ζητήματα υγείας, ανεργίας, κ.ά.).

 

– Μεσολαβούν, κατόπιν αιτήσεων των δανειοληπτών, και συνδιαλέγονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης διακανονισμού της πληρωμής των οφειλών των αιτούντων από εξυπηρετούμενα ή μη ιδιωτικά δάνεια.

 

– Παρακολουθούν και παρεμβαίνουν, κατόπιν αιτήσεως των δανειοληπτών, για λογαριασμό τους ώστε να προσαρμόζουν ή να τροποποιούν τις συμφωνίες σε περίπτωση νέων δεδομένων για τον δανειολήπτη που ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό της αποπληρωμής.

 

– Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους δανειολήπτες στην κατάρτιση οικογενειακών και ατομικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των συμφωνηθέντων με τις τράπεζες ρυθμίσεων – διακανονισμών πληρωμής και οφειλών τους.

 

– Παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική στους οφειλέτες που υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς.

 

– Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που στοχεύουν στην καλλιέργεια συνετής καταναλωτικής συμπεριφοράς και κουλτούρας συνεργασίας.

 

– Πληροφόρησης που στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση για άτομα ευάλωτα στην υπερχρέωση λόγω οικονομικών παραγόντων όσο και για άτομα που αντιμετωπίζουν ξαφνικές δυσχέρειες.

 

– Εκπαίδευσης και στοχευμένης επιμόρφωσης που στοχεύουν στη γενική και ειδική πρόληψη αντίστοιχα.

 

– Υποστήριξης που αφορά και την παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χρεών στο πλαίσιο αιτήματος του ενδιαφερομένου.

 

Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση