Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων φωτισμού την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου

1 Min Read

Ο αντιδήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52,παρ. 2, του Ν. 2696/99.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9,παρ.1, 2, 3 του Ν. 2696/99.
3. Το υπ’αριθμ. 946/09-07-2003 ΦΕΚ.
4. Την υπ’αριθμ.622/22-12-2014 Α.Δ.Σ.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τράντα, από τη διασταύρωσή της με την οδό Τακιατζήδων έως τη διασταύρωσή της με την οδό Τσιμινάκη, την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:30 έως ώρα 10:30 π.μ.

Β)Η κυκλοφορία θα διεξάγεται παρόδια.

Γ)Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 15/02/2019.

Δ)Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ε)Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

Ο αντιδήμαρχος

Δεσποτίδης Κων/νος

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Δεσποτίδης Κων/νος

Μοιραστείτε την είδηση