Με γνώμονα τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη τα ειδικά Πολεοδομικά σχέδια εντός των ζωνών απολιγνιτοποίησης

2 Min Read

Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών «Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων» εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε χθες.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, τα ΕΠΣ-Ζ.ΑΠ διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τις χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την ορθολογική οργάνωση του χώρου. Περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις (και κατά περίπτωση κατευθύνσεις) για την επίτευξη των σκοπών τους, όπως προσδιορίζονται στην οικεία νομοθεσία σε γενικό επίπεδο και στο κατά περίπτωση ΕΠΣ ειδικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνάρτηση με το χαρακτήρα της εκάστοτε περιοχής επέμβασης,

– προωθούν τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα των εξαρτώμενων από τον άνθρακα περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου,

– ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση με τον καθορισμό στον εξωοικιστικό χώρο ορθολογικών χρήσεων γης και όρων δόμησης συμβατών με τα τοπικά χαρακτηριστικά.

– αξιοποιούν την καινοτόμα μεθοδολογία «Εκτίμησης επαναπροσδιορισμού των χρήσεων γης» (Land Use Repurposing Assessment / LURA) που προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα.

– αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της έξυπνης πόλης,

– υποστηρίζουν τη δημιουργία ισχυρής και ισορροπημένης παραγωγικής βάσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού, και παρέχουν επαρκή γη για την χωροθέτηση των αναγκαίων οικονομικών δραστηριοτήτων,

– διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανταγωνιστικότητα των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης,

– προστατεύουν τους διαθέσιμους πόρους, φυσικούς και πολιτιστικούς, ως αυτοτελείς αξίες, και ταυτόχρονα τους εντάσσουν στην αναπτυξιακή διαδικασία,

– προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα,

– προωθούν την πρόληψη της Κλιματικής Αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και ανθεκτικότητα και την ασφάλεια από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους.

– παρέχουν εναλλακτικές χωρικές επιλογές και επιλογές κατοίκησης, που διευρύνουν την ελευθερία των πολιτών,

– προωθούν την κοινωνική συνοχή, τη δίκαιη κατανομή πόρων και την άρση αποκλεισμών χωρικού χαρακτήρα,

– εντάσσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου στο σύνολο των επιπέδων του χωρικού σχεδιασμού, εναρμονιζόμενα με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Μοιραστείτε την είδηση