Μέχρι τέλος του έτους η δημοσίευση των προσκλήσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

7 Min Read

Το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρη Τσιούμαρη ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να προετοιμάζονται για την υποβολή των προτάσεών τους στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα καθώς εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας τα τροποποιημένα τεύχη της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής και πρόκειται να δημοσιευτούν οι προσκλήσεις μέχρι το τέλος του έτους για τις παρακάτω δράσεις:

Α. Δράση 1.2.1: Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis), προϋπολογισμού 30.000.000 €

- Advertisement -

Η Δράση αφορά την παροχή ενισχύσεων σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των εγκεκριμένων Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η παρούσα Δράση στοχεύει σε υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

 Δυνητικοί δικαιούχοι: Στο πλαίσιο τις δράσης θα ενισχυθούν υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις – για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα- έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Όρια Προϋπολογισμού Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 30.000 έως 100.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 30.000.000 € με την ακόλουθη κατανομή :

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας21.000.000 €
Π.Ε. Κοζάνης6.300.000 €
Π.Ε. Φλώρινας6.300.000 €
Π.Ε. Καστοριάς4.200.000 €
Π.Ε. Γρεβενών4.200.000 €
Περιφέρεια Πελοποννήσου Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης9.000.000 €
Δήμος Μεγαλόπολης4.500.000 €
Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τριπόλεως4.500.000 €

Β. Δράση 1.2.2: Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης, προϋπολογισμού 20.000.000 €

Στο πλαίσιο της Δράσης θα ενισχυθούν Νέες Υφιστάμενες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων :

Α. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Β. Ως νέες υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Όρια Προϋπολογισμού Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 20.000.000 € με την ακόλουθη κατανομή:

 Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας14.000.000 €
Π.Ε. Κοζάνης4.200.000 €
Π.Ε. Φλώρινας4.200.000 €
Π.Ε. Καστοριάς2.800.000 €
Π.Ε. Γρεβενών2.800.000 €
Περιφέρεια Πελοποννήσου Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης6.000.000 €
Δήμος Μεγαλόπολης3.000.000 €
Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τριπόλεως3.000.000 €

Και για τις 2 παραπάνω δράσεις ισχύουν τα εξής:

Οι παραπάνω πίνακες αναφέρονται στην αρχική κατανομή του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, ο οποίος δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε δράσης. Στις δράσεις θα υπάρχει πρόβλεψη για τη μεταφορά Π/Υ μεταξύ των Περιφερειών ή και των Δήμων, εφόσον διαπιστωμένα και έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών ή/και αξιολόγησης προκύψουν αδιάθετοι πόροι σε κάποια(ες) από τις περιοχές παρέμβασης και ζήτηση σε κάποια άλλη(ες) που υπερβαίνει το ποσό της αρχικής κατανομής.

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών :

Ενδεικτικά σε ένα επενδυτικό σχέδιο δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

 Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

 ✓ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 ✓ Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

✓ Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

 ✓ Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

✓ Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα

✓ Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

✓ Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

✓ Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 ✓ Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Δαπάνες Λογισμικού

 ✓ Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

 ✓ Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

 ✓ Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

✓ Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

✓ Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

 ✓ Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

✓ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: Η προτεινόμενη διάρκεια υλοποίησης των έργων θα ανέρχεται σε έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης .

Ένταση Ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%.

Στο πλαίσιο της Δράσης οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε πλήρη συνάφεια με τα προγράμματα επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων του ΠΔΑΜ, και την χρήση του Ταμείου Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition Risk Financing Loans), για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), παρέχοντας δάνεια έως 100.000 € με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης: 4ο τρίμηνο του 2023.

Μοιραστείτε την είδηση