Μέχρι το 2020 στη ΔΙΑΔΥΜΑ η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Κοζάνης

5 Min Read

Μέχρι το 2020 η ΔΙΑΔΥΜΑ αναλαμβάνει την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Κοζάνης  από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή μετά την έγκριση της σχετικής  προγραμματικής σύμβαση από  το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης .

Συγκεκριμένα η ΔΙΑΔΥΜΑ αναλαμβάνει:

 1. Να εξασφαλίσει την άριστη, συνεχή και ανελλιπή εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής των κάδων ανακύκλωσης για το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί & το αλουμίνιο που θα παραχωρήσει η ΔΙΑΔΥΜΑ στο Δήμο. Για το σκοπό αυτό θα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό (οδηγός απορριμματοφόρου και πλήρωμα/εργάτης) και θα καλύπτει το κόστος κίνησης & τακτικής συντήρησης του οχήματος συλλογής. Αρχικά θα γίνεται αποκομιδή και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων κάδων ανακύκλωσης χαρτιού που έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ σταδιακά και των υπολοίπων κάδων πλαστικού, γυαλιού και αλουμινίου που θα τοποθετηθούν με ευθύνη του Δήμου Κοζάνης. Οι αριθμός και η επιλογή των θέσεων ανακύκλωσης είναι ευθύνη της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, η οποία μπορεί θα συνεργαστεί με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με σκοπό την αύξηση των ανακτώμενων υλικών και με τρόπο που θα διασφαλίζεται η τακτική και συνεπής εξυπηρέτηση αποκομιδής των κάδων.
 2. Για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών η ΔΙΑΔΥΜΑ θα χρησιμοποιεί δικό της απορριμματοφόρο όχημα ανακύκλωσης τύπου πρέσας (κατά βάση θα χρησιμοποιείται το όχημα χωρητικότητας 8 κ.μ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤΖ 2821). Σε περίπτωση βλαβών και αβαριών του οχήματος αποκομιδής της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., δύναται να υποστηρίζεται το έργο της αποκομιδής από όχημα του Δήμου Κοζάνης.
 3. Να περισυλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους κάδους ανακύκλωσης ή και δίπλα από αυτούς όταν πρόκειται για τα χαρτόνια/χαρτοκιβώτια. Επιπλέον αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση όλων των κάδων ή στατόρων για την ανακύκλωση χαρτιού που υπάρχουν σε υπηρεσίες, σχολεία & φορείς του Δήμου, καθώς και την αποκομιδή χαρτοκιβωτίων από συγκεκριμένα σημεία μεγάλης παραγωγής (super markets, βιομηχανίες/βιοτεχνίες, εμπορικοί δρόμοι, λαϊκή αγορά, κλπ). Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται καθημερινά κατά την πρωινή ή απογευματινή βάρδια, βάση σταθερά επαναλαμβανόμενων δρομολογίων.
 4. Να εξυπηρετεί το αργότερο εντός 24ώρου τα έκτακτα περιστατικά εμφάνισης κάδων με (ή προς) υπερχείλιση υλικών, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης συγκεντρωμένης μεγάλης ποσότητας υλικών σε συγκεκριμένο σημείο (π.χ. σε μια βιοτεχνία κλπ), η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και όχι πέραν του 48ώρου. Η επικοινωνία και ειδοποίηση της ΔΙΑΔΥΜΑ για τα παραπάνω περιστατικά θα γίνεται είτε απευθείας από δημότες, επιχειρήσεις κλπ, είτε από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης.
 5. Να εκκενώνει τα φορτία ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγει στις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης του Περιφερειακού ΟΣΔΑ της Δ. Μακεδονίας (ΤΜΔΑ Κοζάνης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προγραμματική σύμβαση της 21/4/2005, «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», όπως αυτή ισχύει μετά την από 1/10/2009 τροποποίησή της.
 6. Να προβαίνει στην τακτική συντήρηση του απορριμματοφόρου οχήματος, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες κίνησης και λειτουργίας του οχήματος. Επίσης, να καλύπτει τις πάγιες δαπάνες του απορριμματοφόρου (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, κλπ).
 7. Να εκδίδει και να αποστέλλει στο συμβαλλόμενο Δήμο τα κατάλληλα παραστατικά για την πληρωμή του τιμήματος. Η αποπληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του εξαμήνου που παρέχονται οι υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΙΑΔΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα για άμεση παύση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Δήμου.
 8. Να αποστέλλει τα ζυγολόγια που θα εκδίδονται στο ΣΜΑ Κοζάνης, στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου δύο φορές μηνιαίως, ανά 15νθήμερο.

Β. Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει :

 1. Να καταβάλει την αμοιβή στη ΔΙΑΔΥΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο της παρούσης.
 2. Να επιλέξει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι κάδοι ανακύκλωσης και να υποδείξει στη ΔΙΑΔΥΜΑ τα σημεία από όπου θα γίνεται αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ) εκτός των κάδων ανακύκλωσης. Να μεταφέρει και να τοποθετήσει τους κάδους ανακύκλωσης στα σημεία που θα επιλέξει με δικό του όχημα.
 3. Να ενημερώσει τους πολίτες με καμπάνιες, φυλλάδια κλπ.
 4. Να τηρούν τους συμβατικούς όρους της παρούσης.
 5. Ο Δήμος Κοζάνης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ισχύος της σύμβασης, εάν διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιείται πλήρως το φυσικό αντικείμενό της, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της ΔΙΑΔΥΜΑ και λήψης απόφασης της ΚΕΠ της παρούσης.

Το συνολικό τίμημα ορίζεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (73.125 €) πλέον ΦΠΑ

Μοιραστείτε την είδηση