Μειωμένα πρόστιμα και τόκοι

3 Min Read

Mειωμένος στο 60% του προστίμου επιβάλλεται ο τόκος και το πρόστιμο που επιβάλλονται σε εκκρεμείς υποθέσεις από τις 17 Ιανουαρίου του 2018 και μετά. Προϋπόθεση για τη μείωση αποτελεί να εξοφληθεί η οφειλή σε διάστημα 30 ημερών από τη στιγμή που κοινοποιείται η πράξη προσδιορισμού του φόρου. Ταυτόχρονα ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τον καταλογισμό με την υποβολή αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής.
Εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών αλλά και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι περιπτώσεις, για τις οποίες εκκρεμεί προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ένδικού μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Επίσης, εκκρεμείς είναι όσες υποθέσεις έχουν συζητηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή παρά το γεγονός ότι έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, δεν έχει κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.
Επίσης, η μείωση τόκου και προστίμου στο 60% του επιβαλλόμενου ποσού, ισχύει και όταν έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 2018, οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Η μείωση ισχύει και όταν έχει εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά από διορθωτικό προσδιορισμό, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί έως τις 17 Ιανουαρίου του 2018. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποδεχτεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωσή του, και να προχωρήσει σε εξόφληση της οφειλής σε διάστημα 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.
Αναφορικά με τα ποσά φόρων ή προστίμων, τα οποία έχουν εξοφληθεί μετά τις 17 Ιανουαρίου του 2018 και έχουν καταλογιστεί χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα μείωσης στο 60%, διαγράφονται, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται, όπως ορίζει η ΠΟΛ 1019 του 2018, την οποία έχει εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Αντιθέτως, ποσά πρόσθετων φόρων/πρόστιμων που είχαν ήδη εξοφληθεί πριν την δυνατότητα μείωσης τους στο 60%, δηλαδή προ της 17.01.2018, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται, όπως ορίζει ο νόμος 4520 του 2018.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξοφληθεί το ποσό της οφειλής σε διάστημα 30 ημερών, όπως ορίζεται από τη σχετική προθεσμία, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει το σύνολο του ποσού, το οποίο καθίσταται απαιτητό.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση