Μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 θέλει η Περιφερειακή Αρχή

5 Min Read

Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2024

Πέντε στρατηγικούς στόχους καθόρισε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με πέντε άξονες προτεραιότητας και 28 μέτρα. Όραμα της είναι η δημιουργία μιας ισχυρής παραγωγικά, εξωστρεφούς, ελκυστικής και ανθεκτικής Περιφέρειας για όλους και ο μακροπρόθεσμος στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. 

Στόχος είναι η άσκηση και διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών με γνώμονα τις ανάγκες και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της, για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της, μέσω αξιοποίησης των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Στρατηγικοί Στόχοι – Άξονες και Μέτρα

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Δυτικής Μακεδονίας και η ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του Περιφερειακού ΑΕΠ, τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Αυτό θα γίνει με την προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων, την ενίσχυση των υποδομών και δομών στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του συνόλου των τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τη στήριξη της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και τον ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την προώθηση και υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Ο δεύτερος στόχος είναι η καθαρή ενέργεια, η πράσινη και η αειφόρος ανάπτυξη, με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση των ΑΠΕ και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων και τη διαχείριση αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση εδαφικών και φυσικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της γεωποικιλότητας καθώς και το χωρικό σχεδιασμό. 

Τρίτος στόχος είναι η διασφάλιση επαρκούς ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής σύνδεσης της Δυτικής Μακεδονίας που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και την προσέλκυση επενδυτών και επισκεπτών. Αυτά θα επιτευχθούν με την κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου, την υποστήριξη της ανάπτυξης λοιπών υποδομών μεταφορών και δικτύων επικοινωνιών και την ενίσχυση της βιώσιμης και ασφαλούς κινητικότητας.   

Τέταρτος στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας και την ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Τα μέτρα που θα παρθούν για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι η προστασία και η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού αποθέματος, η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των δομών, υποδομών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, εκπαίδευσης και άθλησης, η προστασία της δημόσιας υγείας και οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις στις πόλεις και την ύπαιθρο. 

Και τέλος, πέμπτος στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως αυτοδιοικητικής μονάδας, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις με την αξιοποίηση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιακών εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δομών και των διοικητικών μονάδων της Περιφέρειας. Τα μέτρα που θα παρθούν για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού της Περιφέρειας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απλούστευση διαδικασιών, η ενίσχυση των ικανοτήτων ανάλυσης, μελέτης, επίβλεψης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, η βελτίωση των ικανοτήτων μέσω ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της οργανωσιακής καινοτομίας και της επιχειρησιακής απόδοσης.

Μοιραστείτε την είδηση