Μισό δις ευρώ απαιτεί η βελτίωση της Ε.Ο Κοζάνης- Λάρισας. Θα εξεταστεί η υλοποίηση του στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

6 Min Read

Απάντηση  στο ερώτημα του βουλευτή Γιώργου Αμανατίδη για τον κάθετο άξονα Κοζάνη – Λάρισα έδωσε ο  Υπουργος Υποδομών & Μεταφορών Αχιλλέας Καραμανλής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση  στις  Υπηρεσίες του Υπουργείου   βρίσκονται σε εξέλιξη (3) συμβάσεις που αφορούν τη Μελέτη Βελτίωσης Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης (κατά τμήματα) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (αρ. έργου: ΣΑΜ 071/2014ΣΜ07100009).

Οι υπόψη συμβάσεις αφορούν:

• Τα οδικά τμήματα Τύρναβος – Αρχή Παράκαμψης Ελασσόνας και Μικρό Ελευθεροχώρι- Όρια Νομών Λάρισας – Κοζάνης, με συμβατική αμοιβή 3.199.787,43€ (περιλαμβανομένου Φόορυ Προστιθέμενης Αξίας – ΦΠΑ 19%) που αφορά τη βελτίωση των υπόψη υποτμημάτων, με τετράιχνη διατομή, σε συνολικό μήκος 35 χλμ
• Τα οδικά τμήματα Παράκαμψη Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι και Όρια Νομών Λάρισας-Κοζάνης έως Τριγωνικό Κοζάνης, με συμβατική αμοιβή 2.029.670,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) που αφορά τη βελτίωση των υπόψη υποτμημάτων του οδικού άξονα Λάρισα-Ελασσόνα-Κοζάνη, με τετράιχνη διατομή σε συνολικό μήκος περίπου 24 χλμ
• Παράλληλα, όσον αφορά τις γεωτεχνικές έρευνες για όλο τον οδικό άξονα Τύρναβος Ελασσόνα – Τριγωνικό
Κοζάνης, έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με συμβατική αμοιβή 1.643.230,80€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ
23%)
Για τα τμήματα Τύρναβος – Αρχή Παράκαμψης Ελασσόνας (τμήμα Α) και Μικρό Ελευθεροχώρι – Ορια Νομών Λάρισας – Κοζάνης (τμήμα Β, με υποτμήματα Β1 και Β2) έχουν υποβληθεί και εγκριθεί έως σήμερα οι παρακάτω μελέτες:

– Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εγκρ. Απόφαση ΕΥΠΕ/οικ/127193/24-062010)

– προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας και παράπλευρου οδικού δικτύου (εγκρ.
Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/6116/26-11-2010)
– αναγνωριστική γεωλογική μελέτη (εγκρ. Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/6116/26-11-2010)
– προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (εγκρ. Απόφαση ΔOY/2962/19-06-2015)
– Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εγκρ. Αποφάσεις ΕΥΠΕ/οικ/203876/29-09-2011
και ΕΥΠΕ/οικ/173784/11-07-2014)
– προμελέτη οδοποιίας και παράπλευρου οδικού δικτύου (εγκρ. Αποφάσεις
ΔΜΕΟ/οικ/5218/20-12-2011 και ΔOY/οικ/1147/05-03-2015)
– πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών
– μελέτη 1ου σταδίου σήραγγας και στομίων της (εγκρ. Απόφαση ΔΟΥ/1166/26-07-2017)
– οριστική γεωλογική μελέτη (εγκρ. Απόφαση ΔΟY/4893/04-10-2017),
– αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες (εγκρ. Απόφαση
ΔΟY/4893/04-10-2017)

Ακόμα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί οι παρακάτω εργασίες:
– προμελέτη υδραυλικών έργων
– προμελέτη τεχνικών έργων
– οριστική μελέτη οδοποιίας αρτηρίας και παράπλευρου οδικού δικτύου και
– οριστική υδραυλική μελέτη

Με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1894 π.ε./22-11-2019 Απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος Συμπληρωματικός Πίνακας (ΣΠ) ο οποίος περιλαμβάνει το τελικά διαμορφωθέν τεχνικό αντικείμενο, με στόχο να ολοκληρωθούν – κατά προτεραιότητα – οι μελέτες τα τμήματα Α και Β1 με στόχο την άμεση δημοπράτηση ενός τμήματος συνολικού μήκους 38 χλμ. (περιλαμβανομένου του ενδιάμεσου τμήματος της παράκαμψης Ελασσόνας που εκτελείται μέσω της σύμβασης που περιγράφεται στην παρ.3) και να μελετηθεί σε επίπεδο αδειοδότησης το εναπομένον δυσχερές τμήμα Β2 (από Α.Κ Σερβίων μέχρι τα όρια Νομών Λάρισας – Κοζάνης).

Για τα τμήματα Παράκαμψη Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι (τμήμα Α, με υποτμήματα Α1 και Α2) και όρια Νομών Λάρισας-Κοζάνης έως Τριγωνικό Κοζάνης (τμήμα Β) έχουν υποβληθεί και εγκριθεί έως σήμερα οι παρακάτω μελέτες:

– η προκαταρκτική και η προμέλετη Α/Κ (εγκρ. Αποφάσεις ΔΜΕΟ/2111/14-12-2012 και
ΔΟY/οικ/5528/23-11-2015)
– η τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση (εγκρ. Αποφάσεις ΔΜΕΟ/οικ/1137/2203-2013
και ΔΜΕΟ/οικ/4171/30-10-2013)

– η επέκταση, τροποποίηση, βελτίωση και επικαιροποίηση της υπάρχουσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΜΠΕ (εγκρ. Αποφάσεις ΔΙΠΑ/οικ/150061/25-06-2015 και ΔΙΠΑ/οικ/150062/25-06-2015)

Ακόμα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί οι παρακάτω εργασίες:
– το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών
– η επικαιροποίηση της οριστικής γεωλογικής μελέτης
– η Οριστική μελέτη Οδοποιίας αρτηρίας και παραπλεύρου δικτύου για την Παράκαμψη Ελασσόνας
– η Οριστική μελέτη Α/Κ Ελασσόνας
– η Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων για την Παράκαμψη Ελασσόνας

Οι μελέτες που υπολείπονται να εκπονηθούν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω:
α1) Παράκαμψη Ελασσόνας: προμελέτη τεχνικών έργων, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες, κτηματολόγιο
α2) Τέλος Παράκαμψης Ελασσόνας-Μικρό Ελευθεροχώρι: επικαιροποίηση οριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτη τεχνικών έργων, οριστική μελέτη υδραυλικών έργων, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες, κτηματολόγιο
β) Όρια Νομών Λάρισας Κοζάνης – Τριγωνικό : Ως το υποτμήμα Α2

Με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/1006/22-02-2018 Απόφαση εγκρίθηκε ο 1 ος ΣΠ, ο οποίος περιλαμβάνει το τελικά διαμορφωθέν τεχνικό αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται στον εγκεκριμένο Κυκλοφοριακό σχεδιασμό και στην ΜΠΕ και έχει ως στόχο την ολοκλήρωση -κατά προτεραιότητα – των μελετών που αφορούν το Υποτμήμα Α1 της χάραξης (Παράκαμψη Ελασσόνας), έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να επισπευσθεί και να δημοπρατηθεί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο έργο (εκτιμώμενο κόστος κατασκευής 40 εκ. ευρώ).

Τέλος, όσον αφορά τις γεωτεχνικές έρευνες για τον εν λόγω οδικό άξονα, έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση (09-11-2010) και η οποία εκτελεί εκ παραλλήλου τις εργασίες των  γεωτεχνικών ερευνών και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα, λόγω αναγκαιότητας έκδοσης σειράς προαπαιτουμένων για την εκτέλεσή τους Αποφάσεων από τα κατά τόπους Δασαρχεία.

Η εγκεκριμένη προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της μελέτης είναι η 31-12-2020.

Η σύνταξη μελέτης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους και ταυτόχρονα μελέτης Προέλευσης – Προορισμού είναι απαραίτητη στη περίπτωση διερεύνησης εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων (συγχρηματοδότησης) για την υλοποίηση εν όλω ή εν μέρει του οδικού άξονα Λάρισας – Κοζάνης, το συνολικό μήκος του οποίου ανέρχεται σε 110 χλμ και το εκτιμώμενο κόστος του σε πάνω από 0,5 δις ευρώ.

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Εξειδίκευσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, που ξεκινά άμεσα, και, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί μέρος του αναλυτικού Οδικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, θα διερευνηθούν περαιτέρω οι προοπτικές και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής του.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

 

Μοιραστείτε την είδηση