Εκ νέου Αντιδήμαρχος Πρασίνου & Καθαριότητας Βελβεντού ο Γεώργιος Αχίλλας

4 Min Read

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’) και προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167/30-10-2019/τ.Α΄) και του άρθρου 47 του 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019/τ.Α΄),

- Advertisement -

β) του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ107/31-07-2017/τ.Α’) και ισχύει σήμερα, αναφορικά με την αντιμισθία.

δ) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, αποτελούμενος από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού.

ε) του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11-03-2020/τ.Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

  1. Την αριθμ. ΓΠ-191/18-03-2014 (ΦΕΚ 698/20-03-2014/τ.Β’) Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού, ανέρχεται στους 3448 μόνιμους κατοίκους.
  2. Την αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/ 2010», όπως ισχύει».
  3. Την αριθμ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».
  4. Την αριθμ. 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων», περί της δυνατότητας ορισμού στο Δήμο Βελβεντού , τριών (3) έμμισθων αντιδημάρχων και ενός (1) άμισθου.
  5. Την αριθμ. 75/2828/01-10-2020 Απόφαση Δημάρχου Βελβεντού με την οποία ορίσθηκαν αντιδήμαρχοι (χωρίς αμοιβή κατ’ επιλογή τους) του Δήμου Βελβεντού από 1/10/2020 ως 31/10/2021 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου κ. Ζορζοβίλης Ζήνων του Χαρισίου και κ. Τσέγκος Νικόλαος του Αντωνίου.
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ.Β΄) του Δήμου Βελβεντού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο του Δήμου Βελβεντού τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου κ. Αχίλλα Γεώργιο του Ζήνωνος, με θητεία από 01/06/2021 μέχρι 31/05/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζoυμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α.  της διαχείρισης πρασίνου

β. της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

γ. της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

δ. της συντήρησης παιδικών χαρών του Δήμου

ε. της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του

στ. της λειτουργίας, κίνησης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου και της διαφύλαξης των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του

ζ. της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς ευθύνης του.

η. της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

Β. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αχίλλα Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσέγκος Νικόλαος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Κοζάνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Μοιραστείτε την είδηση