Ο Εμπορικός Σύλλογος ενημερώνει για τις αλλαγές στα capital controls

2 Min Read

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 684Β) η υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,με την οποία ρυθμίζονται εκ νέου τα θέματα περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα κάτωθι:

 

  • Αυξάνεται από πεντακόσια (500) σε χίλια (1.000) ευρώ, ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό μήνα, το ποσό για την αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό.
  • Ανέρχεται πλέον στις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά πελάτη και ανά ημέρα, το ποσό για τις συναλλαγές επιχειρήσεων προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, κατόπιν βεβαίως της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων.
  • Επιτρέπεται πλέον η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων καθώς και η πρόωρη εξόφληση ποσοστού έως του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016.
  • Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) για την εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητας τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός.
  • Επιτρέπεται η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, στο οποίο αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό και το, συνεπεία της μεταφοράς αυτής, άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων στο τελευταίο πιστωτικό ίδρυμα. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα από τα δύο πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν οι κωδικοί πελάτη (customer id) προϋπήρχαν και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα. Ο καθορισμός του πιστωτικού ιδρύματος, από το οποίο ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα ανάληψης μετρητών, βάσει του κωδικού πελάτη (customer id), γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του. Η ανωτέρω δήλωση κατατίθεται και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

                         Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας

                      Δημήτρης Αθανασιάδης                                    Σάκης Δραγατσίκας

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση