Ο Κώστας Νίκου ο πρώτος εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

4 Min Read

Ο Κώστας Νίκου θα είναι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο πρώτος εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η σχετική διαδικασία επιλογής από το Συμβούλιο Διοίκησης ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη.

O Κώστας Νίκου είναι Σύμβουλος Στρατηγικής Διαχείρισης,  τεχνοκράτης με μεγάλη εμπειρία σε υλοποίηση επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενα έργα, δημόσια διοίκηση, σχεδιασμό και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενώ είναι συνιδρυτής του Ινστιτούτου Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας.

- Advertisement -

Οι αρμοδιότητες του  εκτελεστικού διευθυντή

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του, συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι.,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 224, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α ́ 12), της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται την εφαρμογή μέτρων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. που προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

στ) συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και μεριμνά για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της,

ζ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του,

η) συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

θ) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων 218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων 224 έως 228,

ι) συνεργάζεται με όλες τις οργανικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, ια) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ή του ανατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να ασκεί αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης του τακτικού προϋπολογισμού και του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης (ΕΠΑ), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης και μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Μοιραστείτε την είδηση