O Νίκος Σαριαννίδης υποψήφιος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

6 Min Read

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

με το κείμενο αυτό σας γνωστοποιώ την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Αντιπρύτανη και θέτω στην κρίση σας τις θέσεις μου.

- Advertisement -

Ο ρόλος και η αποστολή των σύγχρονων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο διεθνές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον απαιτεί όχι μόνο όραμα και στρατηγικό σχέδιο, αλλά επίσης διοίκηση στη βάση αρχών, όπως ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και ο διάλογος. Η επιβίωση αλλά και η πρόοδος του Ιδρύματός μας στο απαιτητικό αυτό περιβάλλον εξαρτάται από την πολύπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των συντελεστών που το προσδιορίζουν. Συγκεκριμένα:

 • Σε εκπαιδευτικό επίπεδο: Σύγχρονα προγράμματα σπουδών, δυναμικές μέθοδοι διδασκαλίας, έμφαση στην έρευνα, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στην πανεπιστημιακή ζωή είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποστολή ενός σύγχρονου πανεπιστημίου. Η βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών αποτελεί σημαντική πρόκληση και ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΠΔΜ θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση και αναβάθμιση
  • του Γραφείου Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης για την καλύτερη σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.
  • του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων με έμφαση στην κινητικότητα (Erasmus) και τη διαπολιτισμική επικοινωνία των φοιτητών.
  • των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των φοιτητών (γραμματεία, φοιτητική μέριμνα κ.λπ).
  • του θεσμού του σύμβουλου καθηγητή για την παροχή συμβουλευτικού έργου αλλά και τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης φοιτητών και καθηγητών.
  • των φοιτητικών εστιών σε όλες τις πόλεις όπου εδρεύει το ΠΔΜ με αναζήτηση και νέων λύσεων, όπως η μετατροπή δημοσίων κτηρίων σε φοιτητικές εστίες.
 • Σε ερευνητικό επίπεδο: Έμφαση όχι μόνο στη βασική αλλά και στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, με διαρκή συνεισφορά στην τοπική οικονομία, κοινωνία και τον πολιτισμό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό, υποδομές, αλλά και κίνητρα που θα προάγουν την ερευνητική αριστεία και την άνοδο της κατάταξης του Πανεπιστημίου διεθνώς. Επίσης, την ανάπτυξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων, την επιμόρφωση, την κινητικότητα και τη διοργάνωση συνεδρίων. Βασικό εργαλείο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας με επιχειρησιακό σχέδιο από την Επιτροπή Ερευνών για την υποστήριξη της έρευνας με:
  • παρακίνηση των ερευνητών και των ερευνητικών ομάδων για υποβολή προτάσεων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,
  • έγκαιρη και ορθή ενημέρωση για τις σχετικές προσκλήσεις,
  • παροχή συμβουλευτικού έργου για την εκπόνηση προτάσεων,
  • δημιουργία διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων,
  • απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων,
  • χρηματοδότηση συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνέδρια,
  • χρηματοδότηση διοργάνωσης συνεδρίων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητος ένας ευρύς διάλογος για ενιαίους ακαδημαϊκούς κανόνες λειτουργίας των υποψήφιων διδακτόρων για την τήρηση της ακαδημαϊκότητας και την προώθηση της αριστείας.

 • Σε διοικητικό επίπεδο: Εφαρμογή αποτελεσματικού πληροφοριακού συστήματος διοίκησης και επικοινωνίας από τα πολύ αξιόλογα και ικανά διοικητικά στελέχη μας. Η υποστήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου τους αποτελεί την πεμπτουσία και συστατικό στοιχείο ανάπτυξης και επιτυχούς πορείας ενός σύγχρονου πανεπιστημίου. Βασικά βοηθητικά εργαλεία ένας αξιόπιστος και λειτουργικός Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση των εγγράφων και ο αυτοματισμός των διαδικασιών με διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων.
 • Σε εργαστηριακό και τεχνικό επίπεδο: Εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη των εργαστηριακών υποδομών και εξοπλισμών και υποστήριξη του πολύ αξιόλογου έμψυχου δυναμικού των εργαστηρίων, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ, με παροχή κινήτρων για συνεχή αναβάθμισή τους.
 • Σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο: Ενδυνάμωση των αναπτυξιακών προοπτικών μέσω της διάχυσης της γνώσης και της κοινωνικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομία. Συνολικό στρατηγικό σχέδιο και συντονισμένες ενέργειες και επαφές με όλους τους φορείς της πολιτείας (υπουργεία, περιφέρεια, δήμους, ΜΚΟ, τοπικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς) με ιδιαίτερες δράσεις για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Απαραίτητη η υιοθέτηση ενός μοντέλου «Διοίκησης μέσω Στόχων», γνωστού στη διοίκηση επιχειρήσεων, με καθορισμό συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων στόχων, συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, αλλά και έλεγχο της υλοποίησής τους.

Το σύγχρονο πανεπιστήμιο που οραματιζόμαστε πρέπει να έχει ισχυρές ακαδημαϊκές μονάδες σε όλες τις πόλεις όπου πλέον εδρεύει χωρίς συγκεντρωτική λογική. Τα περιφερειακά τμήματα αποτελούν πνοή ζωής για τις πόλεις και περιοχές όπου εδρεύουν, ολοκληρώνοντας την αποστολή του Ιδρύματός μας αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Επιτακτική η ανάδειξη μιας ισότιμης, δημοκρατικής και πλουραλιστικής διοίκησης, δίχως τη λογική σχέσεων εξάρτησης και ευνοϊκής μεταχείρισης ατόμων ή ομάδων και χωρίς εκπτώσεις στην ακαδημαϊκότητα με σεβασμό των θεσμικών κανόνων και οργάνων, η οποία παράλληλα θα να είναι διεκδικητική και δυναμική με επαφές και συνεργασίες με τους τοπικούς και εθνικούς φορείς για θεσμικές αλλαγές, χρηματοδότηση και νέες θέσεις καθηγητών, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

 

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας,

Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης, μετά την απορρόφηση των ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια, καθιστά επιτακτική την ανάγκη το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να επαναπροσδιορίσει το όραμα, τους στόχους και τις στρατηγικές του με σκοπό να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του δυναμικού και ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Ζητώ την ψήφο σας ως εντολή να υπηρετήσω την επανεκκίνηση του Πανεπιστημίου μας με όρεξη για δουλειά, διάθεση για συναίνεση και ετοιμότητα για λεπτούς χειρισμούς, πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλα τα επίπεδα.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση