Οι αλλαγές στο πόθεν έσχες

4 Min Read

Τροποποιήσεις έφερε ως προς τις διατάξεις που αφορούν το περιεχόμενο του πόθεν έσχες, το σχέδιο νόμου περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Πλέον, η δήλωση πόθεν έσχες δεν θα αφορά μόνο τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά το χρόνο υποβολή της, όπως οριζόταν στον προϋπάρχοντα νόμο του 2003. Αυτό που αλλάζει με το νομοσχέδιο, είναι ότι η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία κατά το χρόνο απόκτησης της επαγγελματικής ιδιότητας, την αξία καθώς και τον τρόπο απόκτησής τους.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση, περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την αξία κτήσης τους, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης, είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων από την πρώτη φορά που υποβάλλει κάποιος δήλωση πόθεν έσχες ηλεκτρονικά. Μέσω αυτής, η φορολογική αρχή θα μπορεί να συγκρίνει και να ελέγχει, το κατά πόσο είναι ακριβείς και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι μελλοντικές μεταβολές περιουσίας, οι οποίες θα δηλώνονται.

- Advertisement -

Στο εξής, εκτός από την αναφορά ότι ως περιουσιακό στοιχείο λογίζονται εκτός από τις καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και κάθε μορφής ασφαλιστικά ή χρηματιστηριακά προϊόντα, συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματιών ή επενδυτικών συμμετοχών και καταπιστεύματα, προστίθενται και όλες oι κατηγορίες μετρητών που δεν αναφέρονται προηγουμένως, όπως είναι τα ποσά που υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αφορά συνολικά τον υπόχρεο, το/τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά, αλλά και το πρόσωπο με το οποίο ο εκάστοτε υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Διευκρινίζεται ότι με τη συγκεκριμένη κίνηση αυξάνεται το κατώτατο όριο μετρητών από τις 15.000 που είναι έως και αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, σε ότι αφορά κάθε κινητό περιουσιακό στοιχείο, η αξία του από 30.000 και άνω, που είναι έως και αυτή τη στιγμή, προτείνεται η κατώτατη τιμή του, να είναι από 40.000 και άνω.

Στο εξής, οι υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχες θα πρέπει να δηλώνουν όλοι οι υπόχρεοι και τις δανειακές υποχρεώσεις που τυχόν διατηρούν προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Στις διατάξεις επισημαίνεται ότι μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωση αναφέρονται και οι μεταβολές στη συνολική περιουσιακή κατάσταση, για το διάστημα στο οποίο αφορά η δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος σε πόθεν έσχες, εκτός από τα ατομικά του στοιχεία, θα πρέπει να δηλώνει και τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου ή της συζύγου, ακόμα και σε περίπτωση διάστασης, καθώς και τα περιουσιακά στοιχέια του προσώπου, με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των παιδιών του.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση θα πρέπει να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το/τη σύζυγο ή το πρόσωπο με το οποίο διατηρεί σύμφωνο συμβίωσης, τόσο για τον έλεγχο των δικών του στοιχείων, όσο και για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των παιδιών. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις που το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση.

Εάν ωστόσο αρνηθεί η άλλη πλευρά του συζύγου ή του προσώπου που διατηρεί σύμφωνο συμβίωσης με τον υπόχρεο, να εγκρίνει τα στοιχεία, τότε ο υπόχρεος τα υποβάλλει ο ίδιος χωρίς έγκριση, αναφέροντας την άρνηση ή την αδυναμία καθώς και τον ΑΦΜ του προσώπου αυτού. Ωστόσο, η άρνηση έγκρισης των στοιχείων, μπορεί να προκαλέσει έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, στον οποίο καλούνται να αιτιολογήσουν την άρνησή τους, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί συμβατική τους υποχρέωση.

Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση