Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Βελβεντού

3 Min Read

Με θητεία πέντε ετών ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βελβεντού από τον Δήμαρχο Μανώλη Στεργίου. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στις 2 Ιανουαρίου και καθορίζει τα καθήκοντα των τεσσάρων Αντιδημάρχων.

Ο Δημήτρης Αγγέλης ορίστηκε από τον κ. Στεργίου ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Καθημερινότητας. Οι αρμοδιότητές του είναι η συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, η συντήρηση δημοτικών και αγροτικών δρόμων, η συντήρηση των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, ο αποχιονισμός, η  λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού, η εποπτεία και παρακολούθηση σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων, ο έλεγχος για τη διαφύλαξη οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του, η πολιτική προστασία και τέλος θα είναι ο αναπληρωτής του Δημάρχου.

Ο Αχίλλας Γιώργος ορίζεται Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Λαϊκής Αγοράς με καθήκοντα τη διαχείριση πρασίνου, την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, την αποκομιδή απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, της συντήρησης παιδικών χαρών, συντήρησης κοιμητηρίων, της εποπτείας του κυκλοφοριακού, του ορισμού χώρων στάθμευσης, της ρύθμισης της κυκλοφορίας, του καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων, της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών, της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του.

Ο Ζήνωνας Ζορζοβίλης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κτιριακών Υποδομών, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, ηλεκτροφωτισμού και Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με τα εξής καθήοντα: την  λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών υποδομών του Δήμου και των οικισμών, τη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου, του ηλεκτροφωτισμού και της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων, τη λειτουργία των αναμεταδοτών, την εποπτεία του Γραφείου κίνησης, του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της διαφήμισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του.

Τέλος, ο Δημήτρης Εμμανουήλ ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής με τα εξής καθήκοντα: των Οικονομικών θεμάτων του Δήμου, των προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου, της Κοινωνικής Πολιτικής, της λειτουργίας του προγράμματος ΤΕΒΑ, της λειτουργίας των συσσιτίων, της πολιτιστικής πολιτικής, της αθλητικής πολιτικής, της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα. Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος δεν θα αμείβεται.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση