Oικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ 5ο Περ. Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

6 Min Read

Το 5ο Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χαιρετίζει τη διαβούλευση που λαμβάνει χώρα τις ημέρες αυτές, με στόχο την διαμόρφωση ενός νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας, αποτελεί το πρόπλασμα στο πλαίσιο της οριστικής διοικητικής ανασυγκρότησης του Κράτους. Στόχος και δικός μας αποτελεί, η εκκίνηση του αναπτυξιακού δυναμικού της Περιφέρειάς μας, η αποτελεσματικότητα και η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και συντονισμός της, πέρα από αδικίες και περιορισμούς.
Αρωγός στην προσπάθειά σας, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες εστιάζονται στις κάτωθι κατευθύνσεις:
Ι. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- Προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων για θέσεις ευθύνης.
Πάγια θέση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος είναι η περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που θα επιλεγούν σε θέση ευθύνης, να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλεί συγχύσεις σχετικά με το προβάδισμά τους.
Με γνώμονα το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007, το οποίο δεν έχει καταργηθεί και το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο:
«Αρθρο 97
Προβάδισμα
Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής:
α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.
β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80.
γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα.
δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών».
και προκειμένου να απαλείφουν τυχόν συγχύσεις σχετικές με το προβάδισμα των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, θεωρούμε αναγκαία την αλλαγή της περιγραφής, ως εξής:
«υπάλληλος των κλάδων ΠΕ……….. και ελλείψει αυτών υπάλληλος των κλάδων ΤΕ…………»,
ώστε να γίνει σαφής ο διαχωρισμός με βάσει την επάρκεια, το γνωστικό επίπεδο και τα κατάλληλα προσόντα στο προβάδισμα επιλογής των υπαλλήλων στην επικείμενη τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειάς μας, όπως άλλωστε και ο Νόμος ορίζει (σχετικές και η αρίθμ. 235/2005 του Συμβουλίου ης Επικρατείας, η υπ΄αρίθμ ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η αρίθμ. ΔΕΑ 871/2016).
Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι:
α) στην Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών, Εσωτερικής Λειτουργίας & Κοινωνικών Υποθέσεων της ΠΔΜ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Προμηθειών, περιλαμβάνεται στις θέσεις επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων πτυχιούχος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ενώ απουσιάζει η πρόβλεψη παρόμοιου κλάδου στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της έδρας ( Κοζάνη). Πιστεύουμε ότι η συνάφεια του αντικειμένου των σπουδών με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες προς εκτέλεση, συνηγορούν στην χρηστικότητα της πρόβλεψης του κλάδου αποφοίτων Οικονομικών Σχολών και συνεπώς ζητούμε την απάλειψη της πρόβλεψης του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, από το εν λόγω Τμήμα Προμηθειών, όπως άλλωστε δεν προβλέπεται και στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
β) στην Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών, Εσωτερικής Λειτουργίας & Κοινωνικών Υποθέσεων της ΠΔΜ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης, περιλαμβάνεται στις θέσεις επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων υπάλληλος ΔΕ Πληροφορικής- Προσωπικού Η/Υ, κλάδος ο οποίος δεν μπορεί να σχετίζεται με την οικονομική- λογιστική διαχείριση ενός Δημόσιου Φορέα σε Τμήμα τόσο νευραλγικής σημασίας, και συνεπώς ζητούμε την απάλειψη της πρόβλεψης του εν λόγω κλάδου από το προαναφερθέν Τμήμα.
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ .
Στην σύγχρονη εποχή της ανοικτής διακυβέρνησης, της ψηφιοποίησης, της ηλεκτρονικής διακίνησης δημοσίων εγγράφων, αλλά και του στόχου για απλούστευση των διαδικασιών και εξάπλωσης και χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, πιστεύουμε ότι:
1. Η πρόβλεψη Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, στις:
α) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έδρας & ΠΕ Κοζάνης και
β) Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,
είναι εκ του περισσού και θα μπορούσαν ως εκ τούτου να εξοικονομηθούν πόροι & προσωπικό.
2. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον πολίτη και το Φορέα, θα μπορούσε να προστεθεί, λόγω συνάφειας αντικειμένου και ο κλάδος ΤΕ Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας( σχετικό Τμήμα του ΤΕΙ Καστοριάς), ενισχύοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τον δεσμό της Περιφερειακής Διοίκησης με Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άρα με την τοπική αγορά εργασίας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι ανησυχίες μας για μια Δημόσια Διοίκηση σύγχρονη και αποτελεσματική είναι και δικές σας ανησυχίες, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και περαιτέρω συνεργασία.
Με τιμή,
Για το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Καρακάσης Εμμανουήλ

Μοιραστείτε την είδηση