Π. Κουκουλόπουλος: «Αναγκαία η παράταση και διορθώσεις στις προσκλήσεις Δ.Α.Μ., για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις»

8 Min Read

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για την αναγκαιότητα να δοθεί παράταση στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, αλλά και να διορθωθεί πλήθος παραμέτρων, σε δύο Προσκλήσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δ.Α.Μ.), πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση, υποβάλλοντας μαζί και δύο έγγραφα του Επιμελητηρίου Κοζάνης και ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Προβληματισμός επικρατεί στο νομό Κοζάνης και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία αναφορικά με δύο Προσκλήσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δ.Α.Μ.), τόσο όσον αφορά τη λήξη στις 8 Απριλίου 2024 της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης όσο και εξαιτίας πλήθους παραμέτρων του περιεχομένου τους.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

Ι) Την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με κωδικό 1.2.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 7176, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΙΙ) Την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με κωδικό 1.2.2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7177, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα ζητήματα απασχολούν έντονα την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και γενικότερα την τοπική κοινωνία, ενώ έχουν τεθεί τεκμηριωμένα από το Επιμελητήριο Κοζάνης, σε δύο διαδοχικά έγγραφα, συγκεκριμένα στο αριθμ πρωτ. 553/12.3.2024 και στο αριθμ. πρωτ. 691/1.4.2024, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Ερώτηση.

Όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα έγγραφα, λοιπόν, οι επισημάνσεις συνοψίζονται ως κάτωθι:

– Σε πολλές επιχειρήσεις η βαθμολογική όπως εξελίσσεται απαίτηση για την κάλυψη του 100% του προϋπολογισμού με ίδια ή τραπεζικά κεφάλαια, δημιουργεί προβληματισμό και αδυναμία στην υλοποίηση αρκετών έργων. Συνεπώς, χρειάζεται να εξεταστεί η δυνατότητα απομείωσης του ποσοστού κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για τη μέγιστη βαθμολόγηση, από 100% στο 50%, για την πλήρωση του σχετικού κριτηρίου στο απόλυτο. 

– Σε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως γραφεία ή εμπορικές επιχειρήσεις, το 30% των δαπανών εξοικονόμησης επί του συνολικού προϋπολογισμού δεν είναι εφικτό, επομένως θα βοηθούσε μια διαβάθμιση ως εξής: μέχρι 50.000,00 ευρώ 15% και από 50.000,00 και πάνω 30%. Με το ίδιο σκεπτικό, ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής των μικρών επενδύσεων αποτελεί η υποχρεωτική πραγματοποίηση δαπανών 30% επί του επενδυτικού σχεδίου, που αφορούν προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας. Προτείνεται, πέραν της μείωσης του ποσοστού σε 15%, να συμπεριληφθεί στις υποχρεωτικές δαπάνες η κατηγορία 02.20 που αφορά τον παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό (με την προϋπόθεση ότι αυτός θα είναι κατηγορίας ενεργειακής κλάσης Α), καθώς και η κατηγορία 04.25 όταν το διαχειριστικό σύστημα θα αφορά περιβαλλοντικά. 

– Η ουσιαστικά βαθμολογική απαίτηση για πρόσληψη επιπλέον δύο ατόμων στις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, δημιουργεί αρκετά προβλήματα, κυρίως στις υπό σύσταση και τις νέες, αλλά και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις με 0 ΕΜΕ. Θα μπορούσε στις κατηγορίες αυτές να υπήρχε άλλο κριτήριο, π.χ. 1,5 ΕΜΕ το άριστα για τις υφιστάμενες και 1 ΕΜΕ για τις νέες και υπό σύσταση, και να δίνεται δικαίωμα υποβολής με την πλήρωση του κριτηρίου της μισής ΕΜΕ 0,5. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός επενδυτών επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες κάτω των 50.000 ευρώ (μικρής κλίμακας ανακαινίσεις, ανανέωση εξοπλισμού κ.α.) για μικρά επενδυτικά σχέδια. Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς τους, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να τηρήσουν αυτήν την προϋπόθεση συμμετοχής. Παρατηρείται, επίσης, τα προγράμματα ΓΑΚ αυτή η υποχρέωση πρόσληψης μίας ΕΜΕ να εφαρμόζεται ανά 350.000 ευρώ προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Προτείνεται, λοιπόν, απαλοιφή του κριτηρίου αυτού για τα μικρά επενδυτικά σχέδια. 

– Το πρόβλημα για τις υπό σύσταση και τις νέες επιχειρήσεις είναι μεγάλο και αναφορικά με την κάλυψη του π/υ με ίδια ή δανειακά κεφάλαια και θα μπορούσε να είναι μικρότερη η απαίτηση στην κατηγορία αυτή, όπως αναλύθηκε και ανωτέρω. 

– Ο προϋπολογισμός της Π.Ε. Κοζάνης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν θα επαρκέσει. Η Π.Ε. Κοζάνης αδικείται και ο αριθμός των μη ενταγμένων έργων στην Π.Ε. Κοζάνης λόγω βαθμολογίας και μικρού ποσού κατανομής στο σύνολο θα είναι μεγάλος. Το θέμα εντάσσεται στον ευρύτερο προβληματισμό για τα κριτήρια κατανομής των ποσών ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

– Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει από μόνες τους, από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού και μετά, στην εξοικονόμηση ενέργειες. Όταν αυτό αποδεικνύεται με τιμολόγια περασμένων ετών 2019 – 2023, προτείνεται να οδηγεί στην κάλυψη του κριτηρίου εξοικονόμησης (στο επίπεδο του 30%) και να δίνεται ευκαιρία στην επιχείρηση να υποβάλει για π/υ μέχρι 70.000 ευρώ. 

– Με το ίδιο σκεπτικό των μικρών επενδύσεων ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής, αποτελεί η υποχρεωτική πραγματοποίηση δαπανών 30% επί του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας. Προτείνεται μείωση σε 15% και συμπερίληψή της στις υποχρεωτικές δαπάνες της κατηγορίας 02.20 που αφορά τον παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό (με την προϋπόθεση ότι αυτός θα είναι κατηγορίας ενεργειακής κλάσης Α), και της κατηγορίας 04.25 όταν το διαχειριστικό σύστημα θα αφορά περιβαλλοντικά.

Επιπροσθέτως, το Επιμελητήριο Κοζάνης «δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος, αλλά και του φόρτου που έχει δημιουργηθεί σε τραπεζικά ιδρύματα και υπηρεσίες αναφορικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, σε συνδυασμό και με την τραπεζική αργία λόγω του καθολικού Πάσχα» αιτείται «την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατά 40 ημέρες και συγκεκριμένα έως την Παρασκευή 19 Μαΐου».

Προς τεκμηρίωση δε του αιτήματος, παραθέτει συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, τονίζοντας ότι «το εγχείρημα της μετάβασης πρέπει να διασφαλίσει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων, δίνοντας εύλογο χρόνο για την ορθή υποβολή των προτάσεων, καθώς πρέπει να αποτυπωθεί το σύνολο του επενδυτικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και επιχειρηματιών της περιοχής (υφιστάμενων και νέων), χωρίς το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο του διμήνου». Επιπλέον, υπογραμμίζει πως η παράταση χρειάζεται, προκειμένου «να λάβουν τον απαραίτητο χρόνο για την υλοποίηση των προτάσεων όσες επιχειρήσεις θα κάνουν χρήση των υπολοίπων της 31ης Μαρτίου, για την υποβολή τους. Να μπορέσει το σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής να επιβεβαιώσει το επενδυτικό του ενδιαφέρον υποβάλλοντας ολοκληρωμένες προτάσεις. Να δοθεί ο χρόνος και σε όσους καλύψουν την ιδία συμμετοχή με τραπεζικά υπόλοιπα της 30 Απριλίου, να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις».

Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, εν προκειμένω δε οι συγκεκριμένες δύο Δράσεις, φέρουν μείζονα σημασία για την οικονομική και κοινωνική ζωή στη Δυτική Μακεδονία που βιώνει τις πολύπλευρα καταστροφικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Δεδομένων των δύο συνημμένων εγγράφων του Επιμελητηρίου Κοζάνης και εν γένει των εύλογων και δίκαιων αιτημάτων της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για αλλαγές και παράταση στις προμνησθείσες Προσκλήσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεστε να δώσετε την αναγκαία παράταση στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις δύο ανωτέρω Προσκλήσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δ.Α.Μ.);

2) Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε βελτιώσεις των εν λόγω Προσκλήσεων, υιοθετώντας τις επισημάνσεις και προτάσεις που αποτυπώνονται ανωτέρω; Συγκεκριμένα, ποιες από αυτές σχεδιάζετε να αποδεχτείτε και εντός ποιου χρονικού διαστήματος θα δημοσιεύσετε τις τροποποιητικές Αποφάσεις σας; 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Πάρις    

Μοιραστείτε την είδηση