Π. Κουκουλόπουλος:  «Προστασία ευάλωτων πολιτών που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, με δεδομένα ανά Δήμο»

4 Min Read

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, ζητώντας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναλυτικά δεδομένα και έγγραφα σχετικά με τις εντάξεις ευάλωτων συμπολιτών μας στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

“Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010 θέσπισε την εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1403/6.9.2010) Υπουργική Απόφαση.  Όπως τότε ορίστηκε, το Κ.Ο.Τ. είναι νέο ειδικό τιμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέφθηκαν δε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι, άτομα με αναπηρία κλπ, βάσει των ορισθέντων ειδικότερων κριτηρίων.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, με το άρθρο 52 «Προστασία Ευάλωτων Πελατών» του ν.4001/2011, εισήγαγε ειδικό πλαίσιο μέριμνας για τους οικονομικά ασθενείς οικιακούς πελάτες που πλήττονται από την ενεργειακή πενία,  για όσους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών τους (αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, αιμοκάθαρσης κλπ), ηλικιωμένους, πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας, άτομα με αναπηρία, καθώς και για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Εν συνεχεία, στο πέρασμα των ετών, το συναφές θεσμικό πλαίσιο τροποποιήθηκε, τόσο με μεταβολές στην προμνησθείσα Υπουργική Απόφαση για το Κ.Ο.Τ., όσο και με αλλαγές στις διατάξεις αφενός μεν περί «Μητρώου Ευάλωτων Πελατών» αφετέρου περί «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.). Μεσολάβησε, επίσης, έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη «διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)».

Δεδομένου ότι από τη θέσπιση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μέχρι σήμερα, η ελληνική κοινωνία βίωσε την οικονομική κρίση, καθώς και μεταγενέστερα πλήγματα από την πανδημία, από σειρά φυσικών καταστροφών, αλλά και από την ενεργειακή κρίση.

Δεδομένου ότι η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί αναντίρρητη πραγματικότητα που χρήζει άμεσων παρεμβάσεων της Πολιτείας για τη ριζική άμβλυνσή τους και την προστασία των ευάλωτων συνανθρώπων μας, στο πλαίσιο ενός ισχυρού Κοινωνικού Κράτους, όπως επανειλημμένως και με σειρά πολύπλευρων τεκμηριωμένων λύσεων έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Δεδομένου ότι η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών, για να είναι δίκαιη και αποτελεσματική, δέον όπως υλοποιείται στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων διαχρονικής εξέλιξης και, πρωτίστως, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας ανά την επικράτεια. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πόσες αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο έχουν εγκριθεί πανελλαδικά, ανά έτος, από τη θέσπιση της σχετικής δυνατότητας το 2010 έως σήμερα;
  2. Πόσοι ήταν οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. την 1η Ιανουαρίου 2020, 2021 και 2022 ανά Δήμο;
  3. Πόσοι είναι σήμερα οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. σε κάθε Δήμο;
  4. Πόσο κόστισε η εφαρμογή του Κ.Ο.Τ.: 
  • από τη θέσπισή του έως τώρα, για το σύνολο της επικράτειας;
  • το 2020, το 2021, το 2022 και το α’ εξάμηνο του 2023, ανά Δήμο;
  1. Σε κάθε Δήμο, πόσοι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. είχαν μη εμπροθέσμως εξοφληθέντες λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας την 1η Ιανουαρίου των ετών 2021, 2022 και 2023, και σε τι ύψος ανέρχονταν οι σχετικές οφειλές τους στις εν λόγω τρεις ημερομηνίες;
  2. Ποια είναι πρακτικά η ισχύουσα διαδικασία, με όλα τα αναγκαία βήματά της, για την ένταξη και απένταξη στο Κ.Ο.Τ.;

Επιπλέον, παρακαλείται ο κ. Υπουργός όπως καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα αριθμητικά δεδομένα των απαντήσεων επί των ανωτέρω ερωτημάτων.”

Μοιραστείτε την είδηση