Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πρωτόκολλο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

2 Min Read

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη μίας στενής, συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.
Τα βασικότερα πεδία συνεργασίας είναι:
• Σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών μελετών σε θέματα των επιστημονικών πεδίων του Ιδρύματος, που άπτονται και των τομέων που δραστηριοποιείται το ΕΚΔΔΑ.
• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μέσω της χρήσης των κτηριακών υποδομών του ΕΚΔΔΑ και της αξιοποίησης της ψηφιακής εκπαιδευτικής του πλατφόρμας (e-learning).
• Αξιολόγηση των επιμορφωτικών δράσεων και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης.
• Συνεργασία στο επίπεδο του σχεδιασμού και της υποβολής προτάσεων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, τόνισε τη βαρύνουσα σημασία της εν λόγω συνεργασίας, καθότι ένας από τους βασικούς στόχους του Ιδρύματος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του καθώς και η συνεχής επιμόρφωση του δυναμικού του, μέσα από την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία.
Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι φορείς υψηλού κύρους, όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιδιώκουν τη συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και το εμπιστεύονται για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν. Τόνισε ότι ο φορέας θα συνεχίσει τις εξωστρεφείς του πρωτοβουλίες και δήλωσε βέβαιος ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής.

Μοιραστείτε την είδηση