Παράταση για την συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read
Arrays of solar panels and rows of wind turbines capture energy

Έως και τις 11 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια/MSc in Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings». Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που αφορούν στην ανάπτυξη, σχεδίαση, εγκατάσταση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς συστημάτων που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και στην ορθολογική χρήση της ενέργειας. Στοχεύει να εξειδικεύσει επιστήμονες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα εφαρμογής των ΑΠΕ και των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην ανάληψη και σχεδίαση αντίστοιχων συστημάτων με αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη στα πλέον δυναμικά πεδία της ενέργειας. 

Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» με δύο κατευθύνσεις: 

  1. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies) και
  2. Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια (Energy Management in Buildings)

Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων κάθε κύκλου του ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι συνολικά 14 μήνες και κατανέμεται σε τρεις περιόδους εκ των οποίων η τρίτη αποσκοπεί εξολοκλήρου στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 

Κατερίνα Κοζιάκη –  xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση