Παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 για τους 33 συμβασιούχους στην καθαριότητα του Δήμου Κοζάνης-Αδυναμία ανανέωσης για 8 εργαζομένους στους παιδικούς σταθμούς

4 Min Read

Χρήση της δυνατότητας που του δίνει ο νόμος για ανανέωση των συμβάσεων σε 33 εργαζόμενους στην καθαριότητα, προχωρά ο Δήμος Κοζάνης. Η παράταση θα είναι μέχρι τις 31/3/2018, ημερομηνία που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά θα προχωρήσουν οι μόνιμες προσλήψεις που έχει ζητήσει από το Υπουργείο ο Δήμος Κοζάνης. Αντίθετα τελευταία μέρα εργασίας ήταν η σημερινή για 8 παρατασιουχους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς, τους οποίους δεν καλύπτει η ρύθμιση της κυβέρνησης καθώς δεν εργάζονται σε ανταποδοτική υπηρεσία. Για τους εργαζόμενους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να πιέσει για να ενταχθούν στο ίδιο καθεστώς με τους υπολοίπους, κάτι πάντως που μοιάζει για την ώρα δύσκολο.

Όλοι πάντως συμφώνησαν πως δεν είναι ηθικό άλλοι συμβασιούχοι να ανανεώνουν και άλλοι να μην ανανεώνουν.

- Advertisement -

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Κοζάνης «μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης -03-2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 07-06-2017, εφόσον:

α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (A’134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

  1. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.»

 

Το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, λόγω της αδυναμίας του μηχανισμού του Δήμου να διαχειριστεί τον όγκο των απορριμμάτων και εν γένει της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.

Ο εξαιρετικός  λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα κάλυψη των αναγκών που αντιστοιχούν στις οργανικές θέσεις που προστέθηκαν με την παραπάνω τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, και, ειδικότερα, τον υγειονομικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από την παράλειψη αποκομιδής των απορριμμάτων εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης, ιδίως εν όψει των ιδιαιτέρως υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται και αναμένεται να διατηρηθούν τους επόμενους μήνες, καθώς και των βροχοπτώσεων που αναμένονται στη συνέχεια.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απασχόληση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, του προσωπικού που παρείχε υπηρεσίες καθαριότητας στο Δήμο στις 7 Ιουνίου 2017. Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις τακτικού προσωπικού, για τους οποίους θα υποβληθεί αίτημα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 άρθρου 24 ν. 4479/2018 και, πάντως, όχι πέραν της 31 Μαρτίου 2018».

 

Μοιραστείτε την είδηση