Παρουσιάστηκαν οι άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

3 Min Read

Συνήλθε στις 14-6-2016 στο Δήμο Εορδαίας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα «Κατάρτιση προσχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας», το οποίο αφού διαμορφωθεί  θα υποβληθεί στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης για την Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με όσα αυτή διαλαμβάνει ως προς τα προαπαιτούμενα και το χρονοδιάγραμμα.

Το προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ σκοπεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και στην εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης που παρουσιάζει ένταση προβλημάτων και υποβάθμιση.

Ο ολοκληρωτικός αυτός χαρακτήρας του εν λόγω σχεδίου πρέπει να εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, που διασφαλίζεται μέσα από την εταιρική σχέση και την τοπική διακυβέρνηση (διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ).

Ως εκ τούτου συνεδρίασε το ως άνω θεσμικό όργανο προκειμένου η περιοχή παρέμβασης και οι δράσεις σ’ αυτήν να είναι αποτέλεσμα ευρύτερης συναίνεσης αποδοχής και συναπόφασης. Ο Δήμος Εορδαίας εισηγήθηκε ως περιοχή παρέμβασης το εμπορικό κέντρο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης ήταν αρχικά σ’ ένα γενικό πλαίσιο ταύτιση απόψεων ως προς τις προτεραιότητες και τους στόχους του σχεδίου για ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης, η οποία προσδοκάται να επέλθει με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσα από την καινοτομία και επιχειρηματικότητα με παράπλευρο στόχο την κοινωνική συνοχή και το δομημένο περιβάλλον στη βάση της αειφόρου προσέγγισης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Διαπιστώθηκαν αποκλίνουσες απόψεις ως προς την περιοχή παρέμβασης και τις επιμέρους δράσεις .Υπήρξαν απόψεις που εστίασαν στον βιομηχανικό χαρακτήρα της πόλης και έγιναν εισηγήσεις για αντίστοιχες δράσεις ανάπτυξης βιομηχανικού τουρισμού, απόψεις που εστίασαν στην πολιτιστική κληρονομιά με αντίστοιχες δράσεις και υποδομές που θα έχουν όμως το χαρακτήρα της καινοτομίας προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες. Έγιναν εισηγήσεις για ήπιες μορφές παρέμβασης στην περιοχή για την αστική κινητικότητα όπως τη χρήση ποδηλάτου καθώς και εισηγήσεις να προβλεφθεί η τοποθέτηση σε διάφορα σημεία φορτιστών για την ηλεκτρική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και αμαξιδίων ΑΜΕΑ. Επισημάνθηκε η ανάγκη όλες οι υποδομές να εξασφαλίζουν προσπελασιμότητα στα ΑΜΕΑ και να διερευνηθεί η περίπτωσης της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιρισμών στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν γραπτές εισηγήσεις εντός χρονοδιαγράμματος, που ετέθη από την ομάδα διοίκησης έργου του Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία και θα τις επεξεργαστεί, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα, με όλους τους ενδιαφερόμενους (stakeholders) της τοπικής κοινωνίας.

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση