Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης: «Άλμα ευθύνης στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, η νέα πτέρυγα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης»

2 Min Read

Την έγκριση εκπόνησης της μελέτης και υλοποίησης του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης» υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υγείας Παύλος Πολάκης.
Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (12.500.000,00€), συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. και Ο,Ε, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α (24%).
Ο ακριβής προϋπολογισμός θα προκύψει μετά την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Η/Μ Μελετών και των τευχών δημοπράτησης.
Η προεκτιμώμενη δαπάνη της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (3.830.057,35€), συμπεριλαμβανομένων Απροβλέπτων και Φ.Π.Α (24%)).
Η μελέτη του έργου θα ανατεθεί με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/16), θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί σύνταξης μελετών και τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και θα εγκριθεί από τη Δ.Τ.Υ του Υπουργείου Υγείας.
Η μελέτη και το έργο θα δημοπρατηθούν μετά από την ένταξή τους στο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.
Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι κείμενες περί Δημοσίων Έργων διατάξεις.
«Η έγκριση από τον Υπουργό, της προσθήκης της νέας πτέρυγας στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, αποτελεί ένα άλμα ευθύνης που κάνουμε στον ευαίσθητο τομέα της υγείας» τόνισε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Μοιραστείτε την είδηση