Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: Το έργο RELOS3 ξεκίνησε, επτά Ευρωπαϊκές Περιφέρειες ενώνονται για την επίτευξη των στόχων του

3 Min Read

Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2017, 17 συμμετέχοντες από 7 χώρες παρευρέθηκαν στο Sabadell (Ισπανία) στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου RELOS3. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe και σ’ αυτό συμμετέχουν 7 εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, στο έργο συμμετέχουν η Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης του Σαμπαντέλ (Ισπανία) ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Τάρτου (Εσθονία), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα), η Μητροπολιτική Πόλη της Μπολόνια (Ιταλία), η αναπτυξιακή εταιρεία της Μάλτας (Μάλτα), η Τοπική Αρχή του Έμμεν (Ολλανδία), η Περιφέρεια Βιελκοπόλσκα (Πολωνία).

- Advertisement -

Ο σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας των συμμετεχόντων περιφερειών και η υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην αποδοτικότερη αξιοποίηση διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όλες οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για να προωθήσουν την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, εμπλέκοντας τοπικούς εταίρους, όπως καινοτόμες εταιρείες, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, αλλά και τοπικές αρχές.

Το έργο θα επιτύχει τους στόχους του συγκρίνοντας και αξιολογώντας καλές πρακτικές και δοκιμάζοντας νέες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, μερικές περιφέρειες επιθυμούν την εμπλοκή πολιτών στη χάραξη της στρατηγικής τους ενώ άλλες θέλουν να διερευνήσουν το συνδυασμό Ευρωπαϊκών πόρων με άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Ο διαχειριστής του έργου Gerard Mayol επισημαίνει «Αναμένουμε ότι το RELOS3 θα παρέχει λύσεις που θα ενεργοποιήσουν τους τοπικούς εταίρους και θα τους εμπλέξουν στο σχεδιασμό των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης. Έτσι, περισσότεροι φορείς θα επωφεληθούν από Ευρωπαϊκούς πόρους. Η δικτύωση αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο»

Το έργο θα έχει πενταετή διάρκεια (ως το τέλος του 2021). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια ευρώ είναι ευρωπαϊκοί πόροι (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο είναι 138.668,00 €. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε:

Μοιραστείτε την είδηση