Πίστας αναρρίχησης προμηθεύεται ο Δήμος Κοζάνης

1 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

H προκήρυξη αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τεχνητού τοίχου αναρρίχησης 69τμ. με ύψος 7,90 μέτρα και πλάτος 5,40 μέτρων σε κλειστό γυμναστήριο με τα πιασίματα και τα ρελλέ πλήρως εγκατεστημένο έτοιμο προς χρήση.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 30.7135.0005 (ΑΑΥ 456).

- Advertisement -

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 38/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4800 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24800 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πίστας αναρρίχησης

 

Μελέτη

Μοιραστείτε την είδηση