Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα ISO

2 Min Read

Με σημαντικές επιτυχίες ξεκινά η νέα χρονιά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τρία πιστοποιητικά κατά τα Διεθνή Πρότυπα του Οργανισμού ISO χορηγήθηκαν στο Πανεπιστήμιο με την έναρξη του νέου έτους, μετά από επιθεώρηση που διενεργήθηκε από διαπιστευμένο εξωτερικό επιθεωρητή. Το Πανεπιστήμιο, η λειτουργία του οποίου διέπεται πλέον από την Πολιτική Ποιότητας που έχει ψηφιστεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, διαθέτει για πρώτη φορά:

- Advertisement -
  1. Πιστοποιητικό για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ISO 37001:2016) με το οποίο εφαρμόζονται πρότυπα για την παρεμπόδιση συμμετοχής του προσωπικού σε οποιαδήποτε διεργασία δωροδοκίας. Επισημαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι το πρώτο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας, στο οποίο απονέμεται αυτό το πιστοποιητικό.
  2. Πιστοποιητικό για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2017), το οποίο αφορά τα μέτρα που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία του, καθώς και σε εκείνα για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους φοιτητές και στην τοπική κοινωνία.
  3. Επιπρόσθετα, με τα πιστοποιητικά αυτά χορηγήθηκε στο Πανεπιστήμιο βεβαίωση ορθής εφαρμογής του προτύπου Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000:2010, το οποίο σχετίζεται με τον κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος, καλύπτοντας όλους τους άξονες της ηθικής, των αρχών της βιωσιμότητας και της χρηστής διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο ήδη διαθέτει πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 .

Η εφαρμογή κανόνων λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα έρχεται συμπληρωματικά και επιπλέον των προβλεπόμενων διαδικασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, για το οποίο το Πανεπιστήμιο αξιολογήθηκε πρόσφατα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η κοπιώδης αυτή προσπάθεια αντανακλά τη δέσμευση της Πρυτανικής Αρχής στην υιοθέτηση κουλτούρας ποιότητας, στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών με έμφαση στη διαφάνεια και στην καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης.

Μοιραστείτε την είδηση