Πως φορολογούμαι όταν εργάζομαι στο εξωτερικό

3 Min Read

Η οικονομική κρίση αλλά και το ιδιαίτερα επαχθές φορολογικό περιβάλλον στη χώρα μας έχουν οδηγήσει πολλές χιλιάδες Έλληνες να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, μεταβάλλοντας παράλληλα τη φορολογική τους κατοικία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα φορολογούνται πλέον στη χώρα μας για το παγκόσμιο εισόδημά τους, αλλά μόνο για τυχόν εισοδήματά τους τα οποία προκύπτουν στην Ελλάδα (π.χ. ενοίκια από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, κ.λπ.). Στην περίπτωση δε, που δεν έχουν καθόλου πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα (ούτε καν τόκους καταθέσεων), απαλλάσσονται και από τα τεκμήρια διαβίωσης (π.χ. από τη διατήρηση αυτοκινήτου ή παραθεριστικής κατοικίας, κ.λπ.) και συνεπώς δεν οφείλουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση στη χώρα μας. Για το εισόδημα από την εργασία τους στο εξωτερικό ή για λοιπά εισοδήματά τους από την αλλοδαπή, θα φορολογούνται στη χώρα όπου μετέφεραν τη φορολογική, αλλά και πραγματική τους, κατοικία.

Προκειμένου ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλει στην τοπική ΔΟΥ, στην οποία ανήκει, σχετική αίτηση καθώς και δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η μετεγκατάστασή του. Η αίτηση πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του έτους, το οποίο ακολουθεί το έτος της μετεγκατάστασης, ενώ τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αργότερα, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου. Για παράδειγμα, εάν κάποιος ήθελε να μεταβάλει τη φορολογική του κατοικία για το έτος 2016, θα έπρεπε να υποβάλει τη σχετική αίτηση μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του 2017.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται περιλαμβάνουν κυρίως πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της χώρας, στην οποία έγινε η μετεγκατάσταση, ή (εάν δεν υπάρχει πιστοποιητικό) βεβαίωση φορολογικής κατοικίας, ή αντίγραφο της εκκαθάρισης ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η οποία υπεβλήθη στην άλλη χώρα, σύμβαση εργασίας, συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας, κ.λπ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν εργάζεται στο εξωτερικό (ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας) προσκομίζεται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή από την οποία να προκύπτει η συνήθης διαμονή του.

Η αρμόδια ΔΟΥ οφείλει να αποφανθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που η αίτηση μεταβολής φορολογικής κατοικίας γίνει αποδεκτή, ο φορολογούμενος μεταφέρεται στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Εάν αντίθετα η αίτησή του απορριφθεί έχει δικαίωμα να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή και περαιτέρω να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Ουσιαστικά ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι εκείνος αλλά και η οικογένειά του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), εφόσον είναι έγγαμος, έπαψαν να διαμένουν στην Ελλάδα και ότι πραγματικά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή.

Η φορολογική σας ενημέρωση είναι μια προσφορά του Λογιστικού Γραφείου

ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ – ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Ο. Ε

Μοιραστείτε την είδηση