Προχωρά η αξιολόγηση των αιτήσεων του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4 Min Read

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ ΠΔΜ).

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 και καταγράφηκε το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη Δράση.

- Advertisement -

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αιτήσεων που υπέβαλλαν οι επιχειρήσεις και επεξεργάστηκε η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (ο αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020-ΕΦΕΠΑΕ) προκύπτει ότι :

  • Συνολικά υποβλήθηκαν 4.758 αιτήσεις, με αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 115.319.047,50€ εκ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τρείς φορές την υπάρχουσα διαθέσιμη δημόσια δαπάνη των 40 εκ. ευρώ.
  • Σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία απασχόλησης των επιχειρήσεων που αιτούνται χρηματοδότησης, ο μέσος όρος του αιτούμενου προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε 24.236,87€ ανά υποψήφια επιχείρηση, ενώ ο μέσος όρος των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ απασχόλησης) αντιστοιχεί σε 4,54 ΕΜΕ κάτι που δείχνει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (αυτές που απασχολούν κάτω από 10 ΕΜΕ) αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση. Ειδικότερα, στο σύνολο των 4.758 αιτήσεων :

 

Μ.Ο. ΕΜΕ έτους 2019 Μ.Ο. Κερδών προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) έτους 2019 Μ.Ο. Κύκλου Εργασιών έτους 2019 Μ.Ο. Κύκλου Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 Μ.Ο. Κύκλου Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020
4,54 10.764,88 € 180.087,54 € 45.009,88 € 27.323,99 €

 

  • Σε σχέση με την κατανομή των αιτήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα με βάση την έδρα της επιχείρησης (όχι τον τόπο υλοποίησης) τα στοιχεία αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα :

 

Περιφερειακή Ενότητα Πλήθος Αιτήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα Ποσοστό επί Συνόλου (%) Αιτούμενη χρηματοδότηση ανά Περιφερειακή Ενότητα Ποσοστό επί Συνόλου (%)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 456 9,58% 11.038.610,73 € 9,57%
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 926 19,46% 22.650.885,28 € 19,64%
ΚΟΖΑΝΗΣ 2.655 55,80% 65.084.327,76 € 56,44%
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 674 14,17% 15.379.973,25 € 13,34%
ΆΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 47 0,99% 1.165.250,49 1,01%
ΣΥΝΟΛΟ 4.758 100,00% 115.319.047,51 € 100,00%

 

Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώσαν οι επιχειρήσεις, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών που κατέθεσαν με την αίτηση χρηματοδότησης, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Δράσης για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη Δράση αφορά στη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 40.000 € (μέγιστο). Στα ποσά εξόδων επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών, ενοικίων, παροχών σε εργαζόμενους και διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης, μετά από την αύξηση στην οποία προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανέρχεται σε 40 εκ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-20202.

Φορείς υλοποίησης της Δράσης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιος εταίρος ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ ΠΔΜ).

 

Μοιραστείτε την είδηση