Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών από Δήμους της χώρας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης & για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Κώστα Καραμάρκου

4 Min Read

2

Στόχος

- Advertisement -

Μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικασία υποβολής & επιλογής Καλών Πρακτικών των Δήμων της χώρας, στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Τεχνική βοήθεια για τη θεσμική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα”. Στόχος του Προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η δημόσια αναγνώριση και κυρίως εν τέλει η διάδοση  Καλών Πρακτικών που έχουν εφαρμόσει οι Δήμοι της χώρας & οι οποίες προωθούν την τοπική ανάπτυξη στους εξής τομείς :

  • Γεωργία, Τουρισμός, Νέες τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συνδράμει τους Δήμους ώστε να αυξήσουν τις ικανότητές τους για να συμμετέχουν σε εποικοδομητικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Επιζητεί τη διάχυση αυτών των εφαρμοσμένων πρακτικών μεταξύ των Δήμων, οι οποίοι με τα συνεχή και μειωμένα έσοδα λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, θα έχουν με δομημένο τρόπο ευκαιρίες άντλησης πληροφοριών, όπως καθορίζει το πρόγραμμα της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι τομείς που έχουν επιλεχθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν στην τοπική οικονομία, χώρος όπου τα σχετικά αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο που επηρεάζονται από δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι συχνά μικρής κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση τα αντικείμενα των Καλών Πρακτικών δεν αποτελούν αποκλειστικές αρμοδιότητες των Δήμων, καθώς σε ότι αφορά σε  δράσεις οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι ευδιάκριτος πάντα ο ρόλος μεταξύ κράτους, ΝΠΔΔ, Περιφερειών & Δήμων.

 

Τι προβλέπεται για την συμμετοχή ενός Δήμου

Κάθε ενδιαφερόμενος Δήμος μπορεί να υποβάλει Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & στους 4 τομείς,  όπου εκτιμά πως πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο που προετοιμάστηκε από τους 4 ειδικούς συνεργάτες – εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης & της ΕΕΤΑΑ (Jon Barber, Chiara Bianchizza, Ράλλης Γκέκας & Κων/νος Καραμάρκος).

Έχουν συσταθεί 2 Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την τελική επιλογή.

Όλοι οι Δήμοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο  Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών  και θα πληρούν τα γενικά κριτήρια του, θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής. Τα παραδείγματα καλών πρακτικών από τους προκριθέντες Δήμους θα περιληφθούν σε ειδική έκδοση.

 

Αρμόδιος φορέας  είναι   η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) Α.Ε:

Διεύθυνση: 73-77 Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα, Τηλ. (+30) 213 – 1320600, mail: [email protected]

Η ηλεκτρονική έκδοση του εντύπου αίτησης όπως επίσης και το ενημερωτικό δελτίο είναι επίσης διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, http://web3.eetaa.gr/quest/kalespraktikes

Για περισσότερες πληροφορίες: Θανάσης Μπισμπίκης; 2131320669, Κουτρουμπέλη Αναστασία: 2131320631.

 

 

Πέραν του πρακτικού αποτελέσματος από την συμμετοχή ενός Δήμου στο Πρόγραμμα αυτό, η λογική της ενημέρωσης εφαρμογής δράσεων για την τοπική οικονομία αποτελεί και μια ευκαιρία για κάθε Δήμο να γνωρίσει μεθοδικά πως άλλοι αντίστοιχοι οργανισμοί & παρ’ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες, εργάζονται αποτελεσματικά προς όφελος των δημοτών & επαγγελματιών που εξυπηρετούν. 

           

 

Κων/νος Καραμάρκος, Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης /

Εθνικός Εμπειρογνώμων ως Ειδικός Συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης     

                          για το Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών

Μοιραστείτε την είδηση