Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το λογότυπο του Δήμου Κοζάνης

5 Min Read

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το λογότυπο του Δήμου Κοζάνης.

Αντικείμενο

- Advertisement -

Ο Δήμος Κοζάνης σύμφωνα με την 464/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το νομοθετικό πλαίσιο αρ.5, παρ.2 του ν.3852/2010, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Κοζάνης.

Ο λογότυπος θα αντανακλά την ιστορική, πνευματική, γεωγραφική, φυσική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Κοζάνης και θα προβάλλει την εικόνα του ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει να σηματοδοτεί τη σύνθεση ολόκληρου του Δήμου, με άμεσες ή έμμεσες και συμβολικές αναφορές, που θα αποτυπώνουν σχεδιαστικά, με τρόπο λιτό, σύγχρονο και καλαίσθητο την συνολική εικόνα του.

Μπορεί να περιλαμβάνεται ή να ενσωματώνεται σε αυτό κάποιο εικαστικό θέμα ή μπορεί απλά να είναι ο τρόπος γραφής της επωνυμίας ή του ακρωνυμίου του Δήμου Κοζάνης. Ειδικότερα, μπορεί να περιλαμβάνει το εικαστικό και το λεκτικό μέρος, φέροντας την επωνυμία του Δήμου (ως «Δήμος Κοζάνης» στα Ελληνικά και ως «Municipality of Kozani» στα Αγγλικά) και θα απεικονίζεται μαζί ή/και ανεξάρτητα από το λεκτικό μέρος. Καθώς θα αποτελέσει την οπτική ταυτότητα του Δήμου, θα πρέπει η γενικότερη σύνθεσή του να έχει επικοινωνιακή δύναμη, να είναι μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα, να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και να διατηρεί αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρμογών.

Θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο σε όλες τις δράσεις/ενέργειες του προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης καθώς και σε ποικίλες εφαρμογές όπως επιστολές, έντυπα, πινακίδες, σημαίες, σφραγίδες, ιστοσελίδα κλπ.  Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου που θα επιλεγεί τελικά, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Κοζάνης.

Ο λογότυπος του Δήμου Κοζάνης αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Δήμου για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής που αφορά στο Σχέδιο Μάρκετινγκ του Δήμου (http://www.kozanh.gr/web/guest/stratigiko_sxedio_marketing).

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς αρχιτέκτονες, διακοσμητές καθώς επίσης και σπουδαστές/φοιτητές σε συναφείς με τα ανωτέρω επαγγέλματα ειδικότητες. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

2. Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ως διαγωνιζόμενοι αποκλείονται μεμονωμένα ή/και ως μέλη ομάδων ή ενώσεων  κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο έχει συμμετάσχει στην προπαρασκευή, στη σύνταξη και στη διεξαγωγή του διαγωνισμού,  τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των Οργάνων Διοίκησης του Δήμου που με τις αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία και την έκβαση του διαγωνισμού

3. Κάθε διαγωνιζόμενος, άτομο ή ομάδα, μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με έως δύο προτάσεις.

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία μόνο συμμετοχή (που θα περιλαμβάνει μία ή δύο προτάσεις) είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ομάδας και δεν μπορεί να συμμετέχει σε δύο ή περισσότερες ομάδες. Αξιολόγηση Προτάσεων Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από εξαμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που συστάθηκε για το σκοπό αυτό με την απόφαση 211/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης

Αμοιβή – Βραβεία Στον νικητή του διαγωνισμού θα απονεμηθεί ειδικός έγγραφος τίτλος που θα πιστοποιεί τη νίκη του και χρηματικό βραβείο δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ. Η επίσημη παρουσίαση του λογοτύπου και η απονομή των τίτλων θα γίνουν σε ειδική τελετή, στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα.

Υποβολή προτάσεων Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης, στην διεύθυνση, Πλ. Νίκης 1, 50131, Κοζάνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 μετά την παρέλευση της οποίας καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση υποβολής της πρότασης με ταχυδρομείο την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης εντός της ανωτέρω προθεσμίας την έχει ο διαγωνιζόμενος, καθώς ως ημερομηνία υποβολής της πρότασης λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία παραδόθηκε ο φάκελος της πρότασης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης και όχι η ταχυδρομική ημερομηνία αποστολής του φακέλου.

Παραλαβή Τευχών & Πληροφορίες

Αναλυτικότερες πληροφορίες και ειδικότεροι όροι περιγράφονται στα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης στη διεύθυνση (www.kozanh.gr) και περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: • Περιληπτική Διακήρυξη • Αναλυτική Διακήρυξη • Έντυπα & Υποδείγματα Πληροφορίες: Καραγιάννη Δήμητρα, Τηλέφωνα: 24613 50311-312, Fax. 24613 27065, email: [email protected]

Μοιραστείτε την είδηση